Terminy przekazywania baz danych do SIO

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 29 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Terminy przekazywania baz danych do SIO

Termin na przekazanie baz danych oświatowych przez szkoły upływa 5 kwietnia br. Spis według stanu na 31 marca 2016 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.20. W tym roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Przekazywania baz danych według stanu na 31 marca 2016 r.

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r. należy wykonać, przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO". Program do wprowadzania danych w starym SIO wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych

Termin przekazania

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

5 kwietnia 2016 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

19 kwietnia 2016 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

28 kwietnia 2016 r.

Zespoły szkół i placówki niepubliczne, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne JST, np. gimnazjum - gmina, a liceum - powiat, powinny bazy danych oświatowych przesłać do tej JST, która jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia. Należy jednocześnie poinformować tą drugą JST, że np. baza danych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Tak samo należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez różne JST.

Źródło:

  • Strona internetowa Centrum Informatyczne Edukacji: www.cie.men.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel