Zasady przyznawania stypendium szkolnego

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 12 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło wyjaśnienia w związku z licznymi pytaniami, napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów, dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego  uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kryterium dochodowe w dniu rozpatrywania wniosku

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na podstawie art. 90 d UoSO należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku.

Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji:

  • przed 1 października 2012 r. - właściwym kryterium jest 351 zł/netto na osobę w rodzinie,
  • po 1 października - obowiązującym kryterium będzie kwota 456 zł.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu zachowania równego dostępu do pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy należy do 15 września przyjmować również wnioski, które będą zawierały zwiększone kryterium dochodowe.
Pomoc udzielana od 1 września lub 1 października

W przypadku pierwszego kryterium pomoc może być udzielona od września 2012 r., w przypadku zwiększonego kryterium dochodowego stypendium szkolne może być przyznane od 1 października 2012 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby w celu uniknięcia wątpliwości proceduralnych w przyznawaniu stypendium wg. zweryfikowanego kryterium dochodowego - wnioskujący podawali we wniosku termin, od którego ubiegają się o pomoc materialną.

W przypadku wydania decyzji po 1 października należy jako podstawę udzielenia pomocy wskazać wyższy próg dochodowy, z zachowaniem zasady, iż pomoc za wrzesień mogą otrzymać wyłącznie uczniowie z kryterium dochodowym wynoszącym 351 zł.

Możliwość składania wniosków też po 15 września
Należy zwrócić uwagę, że ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość składania wniosków po 15 września danego roku kalendarzowego, co umożliwia również przyjmowanie wniosków od uczniów, w których rodzinach uprawnienia do udzielenia pomocy powstały w późniejszym terminie.

Rozpatrywanie wniosków złożonych po 15 września w trybie określonym przez art. 90n UoSO pozostaje w decyzji władz samorządowych i jako takie ma indywidualny charakter, jednak w opinii MEN zmiana kryterium dochodowego jest wystarczającą przesłanką do ubiegania się o pomoc po ww. terminie.

Bez weryfikacji dochodów

Zgodnie z opinią MEN, brak jest podstaw do weryfikacji dochodu po 1 października 2012 r. dla wniosków złożonych do 15 września 2012 r. gdyż art. 90o cyt. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że wnioskodawca ma niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zatem w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie  wnioskodawca powinien o tym poinformować organ przyznający stypendium.
Minimalne stypendium to 72,80 lub 84,80 zł.

Natomiast ustawa o systemie oświat w sposób jednoznaczny wskazuje w art. 90d  ust. 9, że „Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

Oznacza to, iż minimalne stypendium od 1 listopada 2012 r. nie może być niższe niż 80% kwoty 106 zł, tj. musi wynosić miesięcznie nie mniej niż 84,80 zł, natomiast stypendia przyznane od września do października w minimalnej kwocie nie mogą być niższe niż 72,80 zł.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel