Zasady przyznawania stypendium szkolnego

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 12 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło wyjaśnienia w związku z licznymi pytaniami, napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów, dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego  uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło wyjaśnienia w związku z licznymi pytaniami, napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów, dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego  uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kryterium dochodowe w dniu rozpatrywania wniosku

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na podstawie art. 90 d UoSO należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku.

Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji:

  • przed 1 października 2012 r. - właściwym kryterium jest 351 zł/netto na osobę w rodzinie,
  • po 1 października - obowiązującym kryterium będzie kwota 456 zł.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu zachowania równego dostępu do pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy należy do 15 września przyjmować również wnioski, które będą zawierały zwiększone kryterium dochodowe.
Pomoc udzielana od 1 września lub 1 października

W przypadku pierwszego kryterium pomoc może być udzielona od września 2012 r., w przypadku zwiększonego kryterium dochodowego stypendium szkolne może być przyznane od 1 października 2012 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby w celu uniknięcia wątpliwości proceduralnych w przyznawaniu stypendium wg. zweryfikowanego kryterium dochodowego - wnioskujący podawali we wniosku termin, od którego ubiegają się o pomoc materialną.

W przypadku wydania decyzji po 1 października należy jako podstawę udzielenia pomocy wskazać wyższy próg dochodowy, z zachowaniem zasady, iż pomoc za wrzesień mogą otrzymać wyłącznie uczniowie z kryterium dochodowym wynoszącym 351 zł.

Możliwość składania wniosków też po 15 września
Należy zwrócić uwagę, że ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość składania wniosków po 15 września danego roku kalendarzowego, co umożliwia również przyjmowanie wniosków od uczniów, w których rodzinach uprawnienia do udzielenia pomocy powstały w późniejszym terminie.

Rozpatrywanie wniosków złożonych po 15 września w trybie określonym przez art. 90n UoSO pozostaje w decyzji władz samorządowych i jako takie ma indywidualny charakter, jednak w opinii MEN zmiana kryterium dochodowego jest wystarczającą przesłanką do ubiegania się o pomoc po ww. terminie.

Bez weryfikacji dochodów

Zgodnie z opinią MEN, brak jest podstaw do weryfikacji dochodu po 1 października 2012 r. dla wniosków złożonych do 15 września 2012 r. gdyż art. 90o cyt. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że wnioskodawca ma niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zatem w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie  wnioskodawca powinien o tym poinformować organ przyznający stypendium.
Minimalne stypendium to 72,80 lub 84,80 zł.

Natomiast ustawa o systemie oświat w sposób jednoznaczny wskazuje w art. 90d  ust. 9, że „Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

Oznacza to, iż minimalne stypendium od 1 listopada 2012 r. nie może być niższe niż 80% kwoty 106 zł, tj. musi wynosić miesięcznie nie mniej niż 84,80 zł, natomiast stypendia przyznane od września do października w minimalnej kwocie nie mogą być niższe niż 72,80 zł.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel