Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2057)

Dz.U.20..2057
rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z dnia 20 listopada 2020 r.)

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
W roku szkolnym 2020/2021 termin, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 14 dni.
§ 2.
W roku szkolnym 2020/2021 terminy, o których mowa w art. 34 ustawy, wynoszą 14 dni.
§ 3.
1.
W przypadku nieprzekazania danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy, przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych w terminie, o którym mowa w § 2, dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazuje administrator bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w art. 6 ustawy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotem właściwym do przyznawania danych dostępowych osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, jest administrator bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w art. 6 ustawy.
§ 4.
Dyrektorom szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), oraz organom, o których mowa w § 10c ust. 17 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), udostępnia się z bazy danych systemu informacji oświatowej:
1)
dane osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o którym mowa w § 10c ust. 1 i 4 wymienionego rozporządzenia: imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)
dane szkoły lub placówki, w której osoba uprawniona otrzymuje dofinansowanie w przypadkach określonych w § 10c ust. 6–8 wymienionego rozporządzenia: nazwę szkoły lub placówki oraz jej numer identyfikacyjny REGON i numer RSPO
-
w związku z realizacją zadań, o których mowa w § 10c i § 10d wymienionego rozporządzenia.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 923).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel