Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. nr 26, poz. 226)


Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 69

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 70

Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 71

Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/home/wipcms/cms.wip.vm.pl/include/class.mysql.php on line 71
:
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz.U. z dnia 14 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo którzy sporadycznie używają środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub środków zastępczych, zwanych dalej "zagrożonymi uzależnieniem".
§ 2.
Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole i placówce polega w szczególności na:
1)
systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem;
2)
informowaniu o narkomanii i jej skutkach;
3)
współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
4)
poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji, o których mowa w § 1;
5)
przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do przeciwdziałania narkomanii.
§ 3.
Za organizację działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań odpowiada dyrektor szkoły lub placówki.
§ 4.
W szkołach i placówkach organizuje się, zgodnie z odrębnymi przepisami, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz prowadzi się edukację prozdrowotną i promocję zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom.
§ 5.
Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem są realizowane w szkołach i placówkach, odpowiednio na:
1)
zajęciach profilaktycznych w ramach:
a)
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć psychoedukacyjnych,
b)
godzin dla wychowawcy klasy,
c)
godzin do dyspozycji dyrektora,
d)
zajęć pozalekcyjnych,
e)
zajęć świetlicowych;
2)
zajęciach edukacyjnych w ramach:
a)
przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii,
b)
ścieżek edukacyjnych: edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie.
§ 6.
1.
Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat:
1)
szkodliwości środków lub substancji, wymienionych w § 1, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
2)
dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
3)
możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień;
4)
skutków prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
2.
Szkoły i placówki udostępniają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania narkomanii.
§ 7.
Organy prowadzące szkoły i placówki wspierają realizowanie działań wychowawczych i zapobiegawczych, w szczególności ukierunkowanych na informowanie o narkomanii i jej skutkach.
§ 8.
1.
Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków i substancji, o których mowa w § 1, polega na udzielaniu porad i konsultacji dotyczących:
1)
potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom;
2)
rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z używaniem środków lub substancji, o których mowa w § 1.
2.
Poradnictwo jest prowadzone dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, ich rodziców oraz nauczycieli.
§ 9.
Szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje, o których mowa w § 1.
§ 10.
Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności:
1)
systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli;
2)
opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej;
3)
określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem;
4)
procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje;
5)
współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych;
6)
aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych;
7)
dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz stopnia zagrożenia;
8)
edukację rówieśniczą;
9)
sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji;
10)
współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;
11)
wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności psychospołeczne;
12)
wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem;
13)
dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.
§ 11.
Szkoły i placówki współdziałają z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistycznymi działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel