Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1399)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..1399
2019-09-01 Dz.U.19..1557 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..2170
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz.U. z dnia 20 lipca 2017 r.)

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
SIO - należy przez to rozumieć system informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy;
3)
organie przyznającym dane dostępowe - należy przez to rozumieć podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy;
4)
rejestrze TERYT - należy przez to rozumieć krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).
§ 3.
1.
Wniosek o przyznanie danych dostępowych, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", poza danymi, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, zawiera:
1)
określenie rodzaju jednostki, której wniosek dotyczy:
a)
szkoła publiczna albo niepubliczna,
b)
placówka oświatowa publiczna albo niepubliczna,
c)
inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty,
d)
regionalna izba obrachunkowa,
e)
rektor uczelni,
f)
kurator oświaty;
2)
w przypadku wniosku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
a)
określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oświatowej,
b)

określenie rodzaju organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową:

– jednostka samorządu terytorialnego,

– minister,
– osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego,
– osoba fizyczna,

c)
określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, zwanego dalej "RSPO", z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;
3)
w przypadku wniosku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), dyrektora (kierownika) jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz prezesa zarządu izby rzemieślniczej - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba danego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;
4)
w przypadku wniosku prezesa regionalnej izby obrachunkowej - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba regionalnej izby obrachunkowej, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;
5)
w przypadku wniosku rektora uczelni:
a)
określenie nazwy uczelni,
b)
informację, czy uczelnia jest uczelnią publiczną czy niepubliczną,
c)
określenie numeru, pod którym uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - w przypadku uczelni niepublicznej,
d)
określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba uczelni, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;
6)
w przypadku wniosku kuratora oświaty - określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu kuratora oświaty, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;
7)
w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy:
a)
określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej,
b)
określenie zakresu dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do: RSPO, zbioru danych szkół i placówek oświatowych, zbioru danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach;
8)
w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ministra prowadzącego szkoły lub placówki oświatowe - przyznanie uprawnienia do potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3 i 4-7 ustawy.
2.
W przypadku wniosku osoby upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy, wniosek ten zawiera dodatkowo odpowiednio:
1)
datę udzielenia upoważnienia pracownikowi;
2)
imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia pracownikowi;
3)
okres, na który zostało udzielone upoważnienie pracownikowi.
§ 4.
1.
Wniosek składa się za pomocą aplikacji internetowej SIO.
2.
Na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, jest przesyłana automatycznie wygenerowana przez system teleinformatyczny SIO informacja o wpływie wniosku.
§ 5.
1.
Organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie od dnia wpływu wniosku przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.
2.
Organ przyznający dane dostępowe rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 1.
§ 6.
1.
Organ przyznający dane dostępowe sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku przez porównanie tych danych z:
1)
danymi zgromadzonymi w RSPO lub danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej - w przypadku wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
2)
danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej - w przypadku wniosków kierowników innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, prezesów regionalnych izb obrachunkowych, rektorów uczelni i kuratorów oświaty;
3)
danymi zawartymi w upoważnieniu - w przypadku wniosków osób upoważnionych, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, oraz wniosków osób upoważnionych do przyznawania danych dostępowych, o których mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy.
2.
W przypadku stwierdzenia poprawności danych zawartych we wniosku organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku.
3.
W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.
4.
Osoba, której wnioskowi nie nadano biegu, może ponownie złożyć wniosek.
§ 7.
1.
W przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, zgłasza się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
2.
Na uzasadniony wniosek osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, organ przyznający dane dostępowe przedłuża termin zgłoszenia w celu potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 1.
3.
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, wskazuje termin, w którym zgłosi się w siedzibie organu upoważniającego.
4.
Jeżeli osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie zgłosi się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, wniosek zostaje odrzucony.
5.
Osoba, której wniosek został odrzucony, może ponownie złożyć wniosek.
§ 8.
1.
W celu potwierdzenia tożsamości osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, przedstawia organowi przyznającemu dane dostępowe dokument tożsamości.
2.
Przez dokument tożsamości, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem:
1)
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego obywatela - dokument podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);
2)
państwa trzeciego lub bezpaństwowca - kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub dokument "zgoda na pobyt tolerowany" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
3.
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie jest osobą, za którą się podaje, organ przyznający dane dostępowe odrzuca wniosek.
§ 9.
Po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, także po potwierdzeniu tożsamości osoby w sposób, o którym mowa w § 8, dane dostępowe są pozyskiwane z SIO przez osobę upoważnioną, o której mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy, oraz przez osobę upoważnioną do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy, po podaniu przez nią danych potwierdzających jej tożsamość.
§ 10.
Wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel