Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1653)

Dz.U.19..1653
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
(Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 70d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
2)
warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy;
3)
szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
§ 2.
Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub w całości:
1)
koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):
a)
nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,
b)
osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;
2)
koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
a)
daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy,
b)
działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
-
niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;
3)
opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;
4)
koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
§ 3.
1.
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:
1)
wyniki nadzoru pedagogicznego;
2)
wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
3)
zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe", lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
5)
wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.
2.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko nauczyciela;
2)
nazwę danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
3)
nazwę organizatora danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
4)
wysokość kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel;
5)
uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w przypadku szkolenia branżowego - szkolenia branżowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku, o którym mowa w art. 70c ust. 5 ustawy, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
6)
podpis nauczyciela.
§ 4.
Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
§ 5.
Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy, uwzględniając:
1)
wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4;
2)
wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
3)
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8.
§ 6.
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:
1)
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy;
2)
formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
§ 7.
Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:
1)
aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem;
2)
nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem;
3)
poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem;
4)
doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
5)
doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce;
6)
rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub lokalnym rynku pracy;
7)
nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.
§ 8.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, ustala harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, uwzględniając:
1)
obowiązkowy wymiar szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 70c ust. 1 ustawy;
2)
możliwości organizacji szkoleń branżowych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;
3)
wnioski nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 5 ustawy;
4)
udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego realizowanych u pracodawców w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295);
5)
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego:
a)
ustalone na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego,
b)
ustalone na podstawie analizy uzyskiwanych efektów kształcenia zawodowego, w tym wyników egzaminów zawodowych,
c)
związane z rozpoczęciem kształcenia w zawodzie, w którym dotychczas nie było prowadzone kształcenie, lub realizacją eksperymentu pedagogicznego, o którym mowa w art. 45 ustawy - Prawo oświatowe.
§ 9.
1.
Pracodawca lub osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne przyjmuje nauczyciela na szkolenie branżowe na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, dyrektora placówki kształcenia ustawicznego lub dyrektora centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
2.
Skierowanie na szkolenie branżowe zawiera:
1)
nazwę i adres odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;
2)
imię i nazwisko nauczyciela;
3)
dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne;
4)
zakres przedmiotowy szkolenia branżowego;
5)
datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego.
§ 10.
1.
Nauczyciel ubiegający się z własnej inicjatywy o skierowanie w danym roku szkolnym na szkolenie branżowe u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym składa dyrektorowi szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe.
2.
Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera:
1)
dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego;
3)
podpis przedstawiciela pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.
§ 11.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, przekazuje nauczycielowi skierowanie na szkolenie branżowe nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego szkolenia.
§ 12.
Przy określaniu potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa odpowiednio w § 3 i § 8 pkt 5, uwzględnia się także:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 - wyniki egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
2)
w latach szkolnych 2019/2020-2027/2028 - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);
3)
w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 - zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§ 13.
1.
Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 października 2019 r.
2.
Wnioski nauczycieli o zwrot opłat lub kosztów złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel