Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. (Dz.U. z 2002 r. nr 1, poz. 8)

Dz.U.02.1.8
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
(Dz.U. z dnia 8 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Zaliczenie okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez:
1)
klub sportowy, polski związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych oraz inny podmiot, który przyznał i wypłacił stypendium sportowe,
2)
polski związek sportowy lub związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych, który wypłacił stypendia sportowe dla członków kadry narodowej, olimpijskiej lub paraolimpijskiej, przyznane przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu lub inny właściwy organ.
2.
W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego.
3.
W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się okresy pobierania stypendium sportowego, z wyłączeniem okresów, w których wypłata stypendium została prawomocną decyzją wstrzymana.
4.
Zaświadczenie o pobieraniu stypendium sportowego wydaje się nie później niż w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu stypendium lub od upływu okresu, na jaki stypendium zostało przyznane.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel