Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 804)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.09.186.1444
2011-06-14 Dz.U.11.109.633 § 1
2011-10-01 Dz.U.11.109.633 § 1
2013-09-19 Dz.U.13..1101 § 1
2013-11-01 Dz.U.13..1101 § 1
2014-04-01 Dz.U.13..1101 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..1844
2015-01-01 Dz.U.14..1957 § 1
2016-01-01 Dz.U.15..1996 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..222
2016-04-01 Dz.U.15..1996 § 1
2017-03-01 Dz.U.17..319 § 1
tekst jednolity Dz.U.18..804
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
(Dz.U. z dnia 6 listopada 2009 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Określa się wzory dokumentów:
1)
zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek - o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
(uchylony)
16a)
informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 16a do rozporządzenia;
16b)
informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 16b do rozporządzenia;
17)
zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - o symbolu ZUS ZSWA, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.
2.
Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, dla informacji miesięcznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 16a, a dla informacji rocznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 16b.
§ 2.
Dokumenty są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11 i 17, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-14 - kolor pantone nr 158, pkt 15 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 16a i 16b - kolor pantone nr 340.
2.
Dokumenty, w formie dokumentu pisemnego w postaci kopii albo wydruku ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wydruku z oprogramowania interfejsowego, mogą być przekazywane bez zachowania kolorów, o których mowa w ust. 1.
§ 4.
1.
Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się wzorami dokumentów określonymi w załącznikach nr 1-13 i 16 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego.
2.
W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 112, poz. 717).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
Załącznik 1 ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Załącznik 2 ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Załącznik 3 ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
Załącznik 4 ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
Załącznik 5 ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Załącznik 6 ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Załącznik 7 ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Załącznik 8 ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
Załącznik 9 ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
Załącznik 10 ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
Załącznik 11 ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
Załącznik 12 ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniac
Załącznik 13 ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik 14 ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
Załącznik 15 ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
Załącznik 16 (uchylony)
Załącznik 16a Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Załącznik 16b Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Załącznik 17 ZUS ZSWA - zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
Załącznik 18 Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel