Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. nr 136, poz. 1119)

Dz.U.09.136.1119
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne
(Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowe warunki finansowania ze środków Funduszu Pracy:
a)
stypendiów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
b)
składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów należnych od pracodawcy, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "składkami na ubezpieczenia społeczne";
3)
zakres informacji przekazywanych powiatowemu urzędowi pracy niezbędnych do prawidłowego dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych oraz finansowania stypendiów.
§ 2.
1.
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, zwany dalej "przedsiębiorcą", który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne, zwany dalej "wnioskiem".
2.
Wniosek zawiera:
1)
nazwę przedsiębiorcy;
2)
siedzibę przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności;
3)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;
4)
rodzaj i charakterystykę szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych, w tym tematykę, miejsce i termin realizacji szkolenia lub studiów podyplomowych;
5)
liczbę osób skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe;
6)
kalkulację kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;
7)
wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz na finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne;
8)
uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szkolenia lub studiów podyplomowych.
3.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza:
1)
zaświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
2)
dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego;
3)
oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
4)
zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;
5)
informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych;
6)
informację o otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym pomocy udzielonej na podstawie pkt 4.2.2 Komunikatu Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz.Urz. UE C 16 z 22.01.2009, str. 5).
§ 3.
1.
Starosta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozpatruje wniosek i informuje przedsiębiorcę o sposobie jego rozpatrzenia.
2.
Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.
§ 4.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, określającą w szczególności:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;
3)
wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;
4)
termin dostarczenia do powiatowego urzędu pracy listy pracowników, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
5)
termin i sposób przekazania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;
6)
harmonogram i sposób przekazywania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na wypłatę stypendiów;
7)
sposób rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
8)
warunki wypowiedzenia umowy;
9)
warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia lub studiów podyplomowych z winy pracownika;
10)
warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
11)
sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
12)
postanowienia dotyczące zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy.
§ 5.
W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, jest obowiązany informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację, w tym w szczególności o:
1)
ustaniu stosunku pracy z pracownikiem;
2)
przerwaniu szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika;
3)
niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.
§ 6.
Przedsiębiorca niezwłocznie po otrzymaniu środków Funduszu Pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca stypendium uprawnionym pracownikom.
§ 7.
Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres do dnia 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przepisach rozdziału 3 i 4 ustawy ze wspólnym rynkiem.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel