Do 30 września gminy otrzymają dotacje celowe na wychowanie przedszkolne

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

1 września 2013 r.  wchodzi w życie rozporządzenie, które określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 2 września resort edukacji podzieli środki pomiędzy poszczególne gminy, które zaś powinny zostać wypłacone do 30 września. Poznaj szczegóły.

1 września 2013 r.  wchodzi w życie rozporządzenie, które określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 2 września resort edukacji podzieli środki pomiędzy poszczególne gminy, które zaś powinny zostać wypłacone do 30 września. Poznaj szczegóły.

Zasady podziału środków dotacji

Podziału środków przeznaczonych na dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W 2013 roku resort edukacji dokonuje podziału środków do 2 września. Dotacji udzielają wojewodowie. Przekazują ją w 12 częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazują niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewodów, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.

W 2013 r. dotację przekazuje się w 4 częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się do dnia 30 września.

Kwota dotacji będzie obliczana według liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej gminy jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa (art. 14d ustawy o systemie oświaty).

Rozliczenie dotacji w 2013 roku

Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację na rok 2013 i na rok 2014 są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Gmina ma czas na rozliczenie dotacji do 31 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona. Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Do 1 marca wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi edukacji zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez gminy w danym roku budżetowym. Rozliczenie gminy oraz zbiorcze zestawienie przekazuje się w postaci elektronicznej oraz papierowej. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013 i rok 2014 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Przy rozliczaniu dotacji uwzględnia się konieczność zwrotu części dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w roku, którego dotyczy dotacja, w stosunku do liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat, na które dotacja została naliczona.
Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne oraz 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Do 31 grudnia 2016 r. rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy także wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel