Jak utworzyć klasę wojskową w szkole ponadpodstawowej – poznaj nowe rozwiązania prawne

Data publikacji: 3 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
Jak utworzyć klasę wojskową w szkole ponadpodstawowej – poznaj nowe rozwiązania prawne

Jedną z nowości przewidzianych w 2020 r. jest procedura tworzenia klas sportowych w szkołach ponadpodstawowych, a ściślej ujmując: oddziałów przygotowania wojskowego. Sprawdź, jakie działania podjąć, by utworzyć taki oddział.

Celem wstępu …

oddziałem przygotowania wojskowego jest taki oddział, w którym nauczanie jest realizowane zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z MEN regulującymi:

 • program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego;
 • organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia;
 • warunki realizacji zajęć praktycznych.

Oddział przygotowania wojskowego może zostać utworzony w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej, z wyjątkiem artystycznej (art. 28a ust. 1 Prawa oświatowego).

Co istotne, nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego sprawować na Minister Obrony Narodowej (art. 53 ust. 2a Prawa oświatowego). Zauważalny jest więc znaczny wpływ MON na nauczanie w klasie wojskowej.

Szczegółowa organizacja oddziału przygotowania wojskowego powinna zostać uregulowana w statucie szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego).

Konieczne zezwolenie MON

Aby utworzyć oddział przygotowania wojskowego, organ prowadzący szkołę musi złożyć wniosek do MON o udzielenie stosownego zezwolenia – w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział ten ma zacząć funkcjonować (art. 28a ust. 5 Prawa oświatowego).

We wniosku należy określić:
 • organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych);
 • datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału
Oprócz tego do wniosku dołącza się:
 • opinię rady pedagogicznej;
 • zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły (art. 28a ust. 6-7 Prawa oświatowego).

MON udzieli zezwolenia, jeżeli:

 • utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie będzie naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie będzie również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki;
 • szkołą zapewnia warunki i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkolenia,
 • występują potrzeby rekrutacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
 • istnieje możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych,
 • pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę szkoły z jednostkami wojskowymi.

Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 4 krokach

 1. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej na temat utworzenia oddziału (nie jest ona wiążąca).
 2. Organ prowadzący składa wniosek do MON o zezwolenie na utworzenie oddziału.
 3. MON zasięga opinii:
 • kuratora oświaty (zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków udzielenia zezwolenia);
 • szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków udzielenia zezwolenia, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia).
 1. MON wydaje zezwolenie w formie decyzji administracyjnej (określając w nim w szczególności jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego – art. 28a ust. 9 Prawa oświatowego).
Likwidacja oddziału wojskowego następuje bezpośrednio w wyniku cofnięcia zezwolenia MON.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel