Już wiadomo, co się zmieni w szkolnictwie branżowym

Data publikacji: 6 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Już wiadomo, co się zmieni w szkolnictwie branżowym

Wprowadzenie stażu uczniowskiego czy zmiany w egzaminie zawodowym to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Sprawdzamy, co zmieni ustawa w zakresie szkolnictwa branżowego!

Co się zmieni, czyli 13 nowych rozwiązań

Nowe rozwiązania w zakresie szkolnictwa branżowego dotyczą:

1)  Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów.

2)  Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.

3) Wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.

4) Dla nauczycieli kształcenia zawodowego wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych.

5) Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.

6) Umożliwienia organizacji krótszych form kursowych.

7) Wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego.

8) Możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach.

9)  Zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia.

10)  Zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

11)  Ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo).

12)  Organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

13)  Zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Zmiana

Na czym polega zmiana

Staż uczniowski

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. W jego trakcie uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu. Szczegóły będzie określać zawierana na piśmie umowa o staż uczniowski, staż będzie odpłatny.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Branżowe szkoły II stopnia  i szkoły policealne będą oferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, przy czym kształcenie zawodowego w branżowej szkole II stopnia będzie prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wybierający kształcenie w szkole policealnej, uczeń będzie kształcił się w zawodach przypisanych do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zwiększona subwencja oświatowa 

 

Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. W 2019 r. prognoza zostanie ogłoszona nie później niż do 31 marca 2019 r.

Wprowadzone zostanie nowe kryterium do podziału subwencji polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Zwiększenie efektywności egzaminów zawodowych

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego – to ważna zmiana w nowej ustawie. Dotychczas przystąpienie do egzaminu nie było obligatoryjne.

 

Obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli zawodu będą regularnie podnoszone. Ustawa wprowadzi obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców. Nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Ustawa zawiera obszerne przepisy przejściowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań. Wchodzi w życie od 1 września 2019 r. – z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 170 pkt 1–9. Tekst ustawy można sprawdzić tutaj>>

Źródło:

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
  • Strona internetowa: www.men.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel