Już wiadomo, że wejdzie w życie 12 ważnych zmian w ustawie o systemie oświaty

Data publikacji: 12 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Już wiadomo, że wejdzie w życie 12 ważnych zmian w ustawie o systemie oświaty

Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty, a maturzyści będą mogli odwoływać się od wyników matur. Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty, której przepisy w większości wchodzą w życie 1 września br. Sprawdź, jakie zmiany czekają szkoły i przedszkola w nadchodzącym roku szkolnym!

Te zmiany na pewno wejdą w życie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty to m.in.:

1) Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty – już od roku szkolnego 2016/2017, a od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

2) Możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego – od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, takie samo prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu. Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki. Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów.

3) Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu – od najbliższego roku szkolnego prawo to będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego.

4) Nowa weryfikacja sumy punktów z egzaminu – na wniosek ucznia lub absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.

5) Przepisy dotyczące dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6) Możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów – do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.

7) Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

8) Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.

9) Zmiany w nadzorze pedagogicznym – nowelizacja przywraca opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez kuratora.

10) Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły o przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców.

11) Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.

12) Wygaszenie z 1 września 2018 r. szkół pomaturalnych: bibliotekarskich i animatorów kultury.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r. z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.
  • Ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel