Już wiadomo, że wejdzie w życie 12 ważnych zmian w ustawie o systemie oświaty

Data publikacji: 12 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Już wiadomo, że wejdzie w życie 12 ważnych zmian w ustawie o systemie oświaty

Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty, a maturzyści będą mogli odwoływać się od wyników matur. Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty, której przepisy w większości wchodzą w życie 1 września br. Sprawdź, jakie zmiany czekają szkoły i przedszkola w nadchodzącym roku szkolnym!

Te zmiany na pewno wejdą w życie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty to m.in.:

1) Likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty – już od roku szkolnego 2016/2017, a od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

2) Możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego – od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, takie samo prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu. Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki. Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów.

3) Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu – od najbliższego roku szkolnego prawo to będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego.

4) Nowa weryfikacja sumy punktów z egzaminu – na wniosek ucznia lub absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.

5) Przepisy dotyczące dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6) Możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów – do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.

7) Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

8) Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.

9) Zmiany w nadzorze pedagogicznym – nowelizacja przywraca opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez kuratora.

10) Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły o przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców.

11) Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.

12) Wygaszenie z 1 września 2018 r. szkół pomaturalnych: bibliotekarskich i animatorów kultury.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r. z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.
  • Ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel