Nowe przepisy w sprawie gromadzenia i przekazywania danych w SIO

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy w sprawie gromadzenia i przekazywania danych w SIO

MEN podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają zmiany odnośnie terminów przekazywania danych do SIO.

Mniej terminów przekazywania danych do SIO

W rozporządzeniu zmodyfikowano regulacje dotyczące terminów przekazywania danych do SIO. I tak:

  • odstąpiono od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela w ramach zadań statutowych szkoły oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu,
  • określono termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • ogólnie zredukowano liczbę terminów przekazywania danych do bazy danych SIO.

Zmiany porządkowe i precyzujące

Nowością będzie gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, tj. asystentów nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystentów wychowawcy świetlicy. Poza tym doprecyzowano zakres danych o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

Zmiany obejmują również sprawy typowo organizacyjne, jak doprecyzowanie gromadzonych w SIO o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową, a także dodanie zapisu umożliwiającego gromadzenie danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników.

Pozostałe zmiany dotyczą zaprzestania gromadzenia danych odnośnie kolegiów nauczycielskich oraz wskazania pełnego katalogu urlopów związanych z rodzicielstwem i mają charakter porządkujący.

Źródło

Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel