Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu pracy, która zmienia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, w tym z urlopu ojcowskiego. Od nowego roku pracownik - ojciec będzie miał więcej czasu na skorzystanie z tego urlopu, a choć wymiar urlopu nadal będzie wynosił 2 tygodnie to będzie można z niego skorzystać w częściach.

Możliwość skorzystania z urlopu aż do 2. urodzin dziecka

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

  1. ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Możliwość podziału urlopu na 2 części

Obowiązujące przepisy  nie przewidują możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach. Od nowego roku urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w  2 częściach, z czego każda musi wynosić  tydzień.

PRZYKŁAD
Dziecko pracownika - ojca urodziło się 15 grudnia 2014 r. Nie korzystał on z urlopu ojcowskiego na „starych zasadach” i złożył wniosek o tydzień urlopu od 4 stycznia 2016 r. Pracodawca będzie miał obowiązek udzielić tego urlopu, a pracownik będzie miał jeszcze tydzień urlopu do wykorzystania do dnia 14 grudnia 2016 r.

MPiPS określi wzór wniosku o urlop ojcowski

Urlop ojcowski będzie udzielany na podstawie pisemnego wniosku pracownika, składanego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek. Dodatkowo, resort pracy ma określić w drodze rozporządzenia wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego, a także dokumenty, które należy do niego dołączyć.

Większa ochrona stosunku pracy

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca będzie miał obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie będzie to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby gdyby nie korzystał z urlopu.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel