NOWE ZASADY REKRUTACJI

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu
NOWE ZASADY REKRUTACJI

18 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty, która wprowadza nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek oświatowych. Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się na tymczasowych zasadach. Poznaj szczegóły.

18 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty, która wprowadza nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek oświatowych. Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się na tymczasowych zasadach. Poznaj szczegóły.

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Nowe przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli dają pierwszeństwo dzieciom mieszkającym w danej gminie. Dopiero, gdy liczba chętnych dzieci z danej gminy przekracza liczbę wolnych miejsc lub gdy po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci mieszkańców danej gminy pozostają wolne miejsca, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

I etap postępowania rekrutacyjnego

W pierwszej kolejności do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do przedszkola przyjmowane są dzieci, które spełniają poniższe kryteria:

 1. pochodzą z rodziny wielodzietnej (tj. w której wychowuje się 3. lub więcej dzieci);
 2. są niepełnosprawne;
 3. jedno z ich rodziców jest niepełnosprawne;
 4. oboje rodzice są niepełnosprawni;
 5. ich rodzeństwo jest niepełnosprawne;
 6. są wychowywane przez samotnych rodziców (tj.  przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęte pieczą zastępczą.

 

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość i są brane łącznie pod uwagę.
II etap postępowania rekrutacyjnego

Ten etap przeprowadzany jest tylko wtedy, gdy w I etapie dzieci uzyskały równorzędne wyniki lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. Docelowo, kryteria naboru w II etapie rekrutacji będą określane przez organ prowadzący. Jednakże w przypadku naboru na rok szkolny 2014/2015 kryteria te oraz ich wagę punktową określi dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Na tym etapie postępowania można posłużyć się kryterium dochodowym na osobę w rodzinie.

Należy ustalić nie więcej niż 6 kryteriów naboru, a każde z nich musi mieć przypisaną wartość punktową, przy czym każde kryterium może mieć inną wartość;
Ustalając kryteria naboru należy uwzględnić konieczność zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko musza pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Dzieci z innych gmin przyjmowane są na końcu

Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do  publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po zapewnieniu miejsc dzieciom swoich mieszkańców, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W tym przypadku, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według powyższych zasad. 

Termin rekrutacji ustali dyrektor przedszkola

Na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

REKRUTACJA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W przypadku rekrutacji do publicznych szkół podstawowych zachowane zostały dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów określa statut danej szkoły.
Do 28 lutego 2014 r. dyrektor publicznej szkoły podstawowej podaje do wiadomości kryteria naboru.
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W przypadku rekrutacji do publicznych gimnazjów uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Statut gimnazjum określa kryteria naboru, jak również wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określi kurator oświaty.
REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W przypadku rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (oprócz szkół policealnych) warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze ukończenie gimnazjum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej zdecydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

 1. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. osiągnięcia ucznia:
  a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;
 4. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminy gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 5. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdziany uzdolnień kierunkowych (w przypadku oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących - warunki sprawdzian określa rada pedagogiczna)

 

Kryteria należy podać do 28 lutego 2014 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określi kurator oświaty
   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel