Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

Data publikacji: 18 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

Sejm uchwalił właśnie nowelizację Prawa oświatowego mającą na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (S 1/17).

Dlaczego nowelizacja jest konieczna

Dotychczas zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola były regulowane w umowach zawieranych pomiędzy gminami a opiekunami. Innymi słowy przepisy nie przewidywały dotychczas kryteriów określania stawek zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Kwoty zwrotu ustalane na podstawie takich umów nierzadko w znacznym stopniu nie odpowiadały rzeczywiście poniesionym z tego tytułu wydatkom opiekunów. Mieliśmy więc do czynienia z nieuzasadnionym różnicowaniem w wysokości zwrotu. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.

Nowy algorytm

Po zmianach nadal zasady zwrotu będą regulowane w drodze umów pomiędzy samorządem a opiekunami. Wprowadzony zostanie jednak nowy wzór obliczenia kwoty zwrotu:

koszt = (a-b) * c * (d/100) gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej i z powrotem, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (ustalana corocznie w uchwale rady gminy),

d - średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Jak wynika z uzasadnienia projektu: „Zaproponowany przepis pozwoli m.in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić, wydłużyć trasę jego przejazdu, albo wyruszyć wcześniej w osobną podróż z domu do szkoły. Osobno będzie można traktować też przypadki, gdy opiekun, w celu dowozu dziecka, używa innego samochodu, który np. spala więcej paliwa.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  • Ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel