Organizacja oddziałów i szkół sportowych na nowych zasadach

Data publikacji: 31 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Organizacja oddziałów i szkół sportowych na nowych zasadach

Nowe zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego będą obowiązywać od 1 września br. Przedstawiamy 5 najważniejszych nowości nowego rozporządzenia.

Jakie zmiany przewidują nowe przepisy

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN z 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, w nowym rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany – określono:

  • warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe,
  • możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych,
  • wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia.
Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym i szkole sportowej w kolejnych latach nie spowoduje utraty statusu oddziału sportowego.

5 ważnych elementów nowego rozporządzenia

W nowym rozporządzeniu:

1) Określono obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym, który jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom.

2) Określono obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego – będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Program szkolenia polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

3) Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia (polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej). Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

4) Wprowadzono zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego – będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (dotychczas wymagane były dwie opinie). Wprowadzenie zmiany w tym zakresie jest konieczne – wystarczająca jest opinia albo lekarza albo instruktora/trenera. Lekarz może wystawić opinię tylko z przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener lub instruktor – z przyczyn innych niż zdrowotne, np. w przypadku, gdy uczeń nie chce kontynuować szkolenia sportowego. Uczeń w przypadku opinii trenera/instruktora lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie przechodził od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

5) Określono rozwiązania o charakterze przejściowym – w § 16 określono, że szkoły podstawowe sportowe, mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do 31 sierpnia 2018 r. Natomiast w§ 17 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018–2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1 września 2017 r.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel