Placówki publiczne mają nowe przepisy

Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Placówki publiczne mają nowe przepisy

Od nowego roku szkolnego działalność placówek publicznych, takich jak oświatowo-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych będzie regulowało nowe rozporządzenie z 11 sierpnia 2017 r. Wprowadza ono kilka zmian w stosunku do obowiązujących przepisów – podpowiadamy, jakich!

Jakich placówek dotyczy rozporządzenie

Rozporządzenie dotyczy placówek:

  • oświatowo-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodków wychowawczych,
  • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Co wprowadzają nowe regulacje

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą m.in.:

1) rezygnacji ze wskazania, dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przeznaczenie tych ośrodków określa art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,

2) wprowadzenia zapisu, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,

3) rezygnacji ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie,

4) możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

5) współpracy specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,

6) zatrudniania psychologa, pedagoga i innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków,

7) doprecyzowania sposobu sprawowania opieki w porze nocnej w placówkach.

W realizacji zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Przepisy przejściowe

Ze względu na zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie zatrudniania psychologów i pedagogów w życie wejdzie równocześnie przepis przejściowy wskazujący, że nowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać od 1 września 2018 r. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnianie wskazanych specjalistów regulują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel