Ułatwienia w organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego od 1 września 2015 r.

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 10 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Ułatwienia w organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego od 1 września 2015 r.

25 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Głównym jego celem jest ułatwienie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 września br.

Najważniejsze zmiany określają nowe terminy

Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem to:

  1. Ogłoszenie do 10 września każdego roku przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ujednoliconych komunikatów w sprawie:
  • materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz maturalnym,
  • listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki),
  • szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego,
  • sposobu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  1. Określenie terminów, w których dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego - nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego (§ 11 rozporządzenia), terminy te określone zostały również w przypadku egzaminu maturalnego - do 10 lutego (§ 38 rozporządzenia).
  2. Określenie składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego - co najmniej 2 nauczycieli, zamiast jak do tej pory 3 (§ 17 ust. 3 rozporządzenia).
  3. Możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian, a także możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (§ 17 rozporządzenia).
  4. Ustalenie wysokości opłaty za egzamin maturalny wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy o systemie oświaty, opłata będzie wynosiła 50 zł (§ 78 rozporządzenia).

 

Przepis przejściowy dotyczy dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do opinii poradni

Projekt zawiera przepis przejściowy, który mówi o tym, że opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1 września 2015 r.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel