„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 22 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

W nowym roku szkolnym pomocą z programu „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie dofinansowanie może wynieść do 770 zł. Sprawdź, kto może otrzymać wsparcie i na jakich warunkach!

Kogo obejmuje pomoc finansowa na zakup podręczników

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa:

 • warunki udzielania pomocy uczniom objętym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”,
 • formy i zakres pomocy,
 • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dofinansowanie zakupu podręczników obejmuje ww. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

… a kogo nie obejmuje

Wsparciem finansowym nie będą objęci uczniowie klas I–III szkół podstawowych, którzy korzystają z rządowego podręcznika. Pomoc nie dotyczy także niepełnosprawnych uczęszczających do klas IV–V szkoły podstawowej oraz klas I–II gimnazjów, ponieważ przysługuje im pomoc z innych źródeł, wyjątek w tym zakresie stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do klas I–III szkół podstawowych, jeżeli nie mogą korzystać z rządowego podręcznika.

Jakie warunki należy spełnić

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Składa się go do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek należy złożyć w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1045).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel