Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 19 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu Kolegium, w tym warunki jakie musi spełniać kandydat. Poznaj szczegóły nowych przepisów!

Co określa nowe rozporządzenie

Rozporządzenie MEN z 11 października 2016 r. określa:

 • tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania wyniku z egzaminu maturalnego,
 • tryb i sposób działania Kolegium,
 • stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów,
 • sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów,
 • wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.
Jak będzie przebiegać praca Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania (§ 2 ww. rozporządzenia), które:

 • zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami,
 • umieszcza na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego,
 • podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów,
 • może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania.
Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
Wynagrodzenie arbitrów

Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 4). Określone zostały na poziomie od 75 do 125 zł.

Kto może zostać arbitrem

Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów do wniosku (załącznik nr 2) dołącza:

1)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)      posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b)      wpis do ewidencji egzaminatorów,

2)      informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3)      rekomendację,

4)      oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5)      oświadczenie kandydata, że:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

e)      oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

f)       oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz.U. poz. 1710).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel