Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 19 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu Kolegium, w tym warunki jakie musi spełniać kandydat. Poznaj szczegóły nowych przepisów!

Co określa nowe rozporządzenie

Rozporządzenie MEN z 11 października 2016 r. określa:

  • tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania wyniku z egzaminu maturalnego,
  • tryb i sposób działania Kolegium,
  • stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów,
  • sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów,
  • wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Jak będzie przebiegać praca Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania (§ 2 ww. rozporządzenia), które:

  • zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami,
  • umieszcza na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego,
  • podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów,
  • może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania.
Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

Wynagrodzenie arbitrów

Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 4). Określone zostały na poziomie od 75 do 125 zł.

Kto może zostać arbitrem

Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów do wniosku (załącznik nr 2) dołącza:

1)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)      posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b)      wpis do ewidencji egzaminatorów,

2)      informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3)      rekomendację,

4)      oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5)      oświadczenie kandydata, że:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

e)      oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

f)       oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz.U. poz. 1710).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel