Zmiany w szkolnictwie branżowym - pakiet nowych rozporządzeń MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 28 lutego 2019 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w szkolnictwie branżowym - pakiet nowych rozporządzeń MEN

Zbliża się szeroko zakrojona reforma szkolnictwa branżowego. W związku z tym w ostatnim czasie opublikowano kilka nowych rozporządzeń MEN. Sprawdzamy, jakie nowości wejdą w życie 1 września 2019 r.

Rozporządzenie

Nowości w stosunku do dotychczasowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 372)

 1. W rozdziale dotyczącym zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży wprowadzono regulacje dotyczące ucznia-młodocianego pracownika, tj. uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania również oceny zachowania, uzyskanej przez ucznia-młodocianego pracownika na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikającej z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 2. Do średniej ocen będzie wliczana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana z zajęć realizowanych w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikające z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 3. Zmianie ulega ocenianie zajęć z wychowania fizycznego w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Otóż zajęcia z wychowania fizycznego będą zatem ocenianie jedynie w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej, nie będą zaś oceniane w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej kształcących w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także w szkołach dla dorosłych.

 4. Zwolnienie z realizacji niektórych zajęć uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uczniów pięcioletniego technikum.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)

 1. Doprecyzowanie zagadnień związanych z opracowaniem programu realizacji doradztwa zawodowego

 2. Wprowadzenie zamkniętego katalogu zadań doradcy zawodowego z jednoczesnym doprecyzowaniem że jego zadaniem będzie również realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. poz. 323)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. poz. 322)

Zmiany w zakresie terminologii dotyczącej szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 321)

 1. Wskazanie, że warunkiem udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej jest nie tylko posiadanie przez nauczycieli kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w szkole lub placówce, odpowiednio danego typu lub rodzaju, ale także spełnianie przez osoby przewidziane do zatrudnienia na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki publicznej oraz innych stanowiskach kierowniczych, wymagań niezbędnych do zajmowania tych stanowisk.

 2. Zmiana zawartości wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, dostosowanie katalogu dokumentów załączanych do wniosku oraz danych, które powinno określać samo zezwolenie.

 3. Wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia na stanowisku dyrektora oraz innych stanowiskach kierowniczych jako nowy załącznik do udzielenie zezwolenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 320)

 1. Dostosowanie ramowych statutów do nowego systemu szkolnictwa branżowego. W systemie oświaty będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego. Celem zmian jest wzmocnienie dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego jak również ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które staną się centrami kształcenia zawodowego o poszerzonym spektrum działania.

 2. Rozszerzenie katalogu osób, dla których może być zorganizowany internat w centrum kształcenia zawodowego o uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów technikum.

 3. Dotychczasowe statuty ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego i placówek kształcenia praktycznego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. z 2019 r. poz. 319)

 1. Dostosowanie terminologii w zakresie szkół policealnych. Szkoły policealne będą funkcjonowały w nowej formule bez podziału na szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły policealne dla dorosłych.

 2. Rady rodziców nie będą również tworzone w szkołach branżowych II stopnia i centrach kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 318)

Zmiany w zakresie terminologii dotyczącej szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316)

 1. W rozporządzeniu wskazano, że celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 2. W rozporządzeniu przewidziano również wykaz zawodów przyporządkowanych do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach I i semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe - począwszy od 1 września 2019 r. W załączniku do rozporządzenia uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również nowe, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów. Wzięto również pod uwagę zmiany w dotychczasowych zawodach uzgodnione przez MEN z ministrami właściwymi dla zawodów. Zawody szkolnictwa branżowego usystematyzowano w 32 branżach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Samorząd uczniowski nie będzie tworzony w centrach kształcenia zawodowego.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel