Nowe warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym.  Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – sprawdź jaka.

Pierwszy urlop zdrowotny po 7 latach nieprzerwanej pracy min. na pół etatu

Nowelizacja Karty Nauczyciela łagodzi wymóg stażowy do skorzystania z urlopu zdrowotnego po raz pierwszy w życiu. Tak jak dotychczas nauczyciel będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole, jednakże w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Nadal okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela będzie musiał być nieprzerwany, jednakże za nieprzerwany będzie uznawany także okres pracy w przypadku podjęcia zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole (art. 73 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).

Zachowany zostanie wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w dniu rozpoczęcia korzystania z urlopu.

Niezmiennie do okresu siedmioletniej pracy w szkole będą wliczane okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuży się o ten okres.

Nauczyciel w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2017 r. miał dwukrotnie ograniczone zatrudnienie – do wymiaru 11/18. Czy z dniem 2 lutego 2018 r. będzie mógł skorzystać z urlopu zdrowotnego? Tak, pod warunkiem, że w dniu rozpoczęcia urlopu nauczyciel będzie pozostawał w pełnym wymiarze zajęć.

Urlop zdrowotny tylko na leczenie choroby związanej z pracą lub do sanatorium

Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie udzielany wyłącznie:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
Nauczyciel, który zmaga się z nowotworem po 1 stycznia 2018 r. nie skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia z tego powodu, ponieważ nowotwór nie jest chorobą choćby pośrednio związaną ze środowiskiem lub sposobem wykonywania pracy. W takim przypadku nauczycielowi pozostanie uzyskanie skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.
Dyrektor nie będzie już mógł udzielić urlopu zdrowotnego w przypadku choroby niezwiązanej z pracą nauczyciela, chyba że urlop ma być wykorzystany na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wyda dyrektor szkoły, a szkoła zapłaci za badania

W wyniku nowelizacji orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Lekarz będzie mógł też zlecić wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych. W tym celu przewidziano nową procedurę, w której w pierwszej kolejności nauczyciel będzie składał pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora, a następnie dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy. Udzielenie urlopu będzie możliwe dopiero po przedłożeniu przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego. Koszt badań poniesie szkoła (art. 73 ust. 10, ust. 10a, 10h Karty Nauczyciela).

Do sanatorium skieruje lekarz rodzinny

Z kolei skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową będzie wystawiał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie będzie musiało być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela. Brak potwierdzenia na skierowaniu będzie obligował dyrektora do odmowy udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jednakże prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Dyrektor musi wówczas udzielić urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu (art. 73 ust. 12 Karty Nauczyciela).

Procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.  (nie dotyczy urlopu udzielanego w celu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej)
KROK 1 Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.
KROK 2 Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki  formalne udzielenia urlopu są spełnione. Jeżeli nie - dyrektor odmawia udzielenia urlopu. Jeżeli tak – przejdź do kroku 3.
KROK 3 Jeżeli nauczyciel nie przedłożył skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową, wówczas dyrektor kieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.|
KROK 4 Nauczyciel przedkłada orzeczenie lekarskie.
KROK 5 Dyrektor:
  • udziela urlopu – jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki i dyrektor nie ma zastrzeżeń do zasadności orzeczenia lekarskiego,
  • składa odwołanie od orzeczenia lekarskiego – jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki, ale dyrektor ma zastrzeżenia do zasadności orzeczenia.
KROK 6 Podmiot właściwy do rozpoznania odwołania (wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub instytut badawczy w dziedzinie medycyny) rozpatrzy odwołanie w terminie 30 dni po przeprowadzeniu badań lekarskich także na koszt szkoły. To orzeczenie będzie ostateczne i przesądzi o prawie do urlopu dla poratowania zdrowia oraz okresie, w jakim nauczyciel będzie mógł z niego korzystać.

Skierowanie na badania kontrolne tylko, gdy urlop będzie trwał dłużej niż 30 dni

Z Karty Nauczyciela usunięto bezwzględny obowiązek kierowania na badania kontrolne w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Badania te będą wykonywane tylko w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni (art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Nadal urlop jednorazowo w wymiarze rok, nie więcej niż 3 lata w karierze

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać. Jednorazowo będzie to nie więcej niż rok. Nauczycielowi będzie można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu, zaś łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie będzie mógł przekraczać 3 lat.

Jedna możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego na dotychczasowych zasadach

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego przed 1 stycznia 2018 r. (art. 141 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)

Nauczyciel spełniający warunki formalne do uzyskania pierwszego lub kolejnego urlopu zdrowotnego na dotychczasowych zasadach będzie mógł skorzystać z tego urlopu  po 1 stycznia 2018 r. o ile do 31 grudnia 2017 r. uzyska orzeczenie o potrzebie jego udzielenia.
PRZYKŁAD: Nauczyciel chory na nowotwór wykorzystał już 2 lata urlopu dla poratowania zdrowia z tego powodu. Ostatni urlop zakończył się 31 stycznia 2017 r. Aby skorzystać z kolejnego roku urlopu zdrowotnego na dotychczasowych zasadach musi uzyskać orzeczenie o potrzebie jego udzielenia przed 1 stycznia 2018 r. Wówczas będzie mógł przejść na urlop zdrowotny np. od 1 lutego 2018 r., mimo że w świetle nowych przepisów nie będzie miał już do niego prawa.
Czekamy na rozporządzenie

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ma określić, w drodze rozporządzenia:

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,

2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a,

3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia–

uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia jednolitości stosowanych dokumentów (art. 73 ust. 11 Karty Nauczyciela).


O pracach nad rozporządzeniem będziemy na bieżąco informować na łamach Portalu Oświatowego.

Źródło:

Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel