Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 2018 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 2018 roku
Dokument archiwalny

Z nowym rokiem z Karty Nauczyciela znikną dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego. Od 1 września 2018 r. nauczyciele stracą także zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdź, kto zachowa dotychczasowe uprawnienia do tych świadczeń.

Zachowanie uprawnień emerytów, rencistów i nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaną uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające prawo do:

  • lokalu mieszkalnego (art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Karty Nauczyciela)
  • dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela);
  • działki gruntu do użytkowania (art. 56, art. 60 Karty Nauczyciela).
Nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 ustawy Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane (art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Przepisy przejściowe nie przewidują więc zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że tylko do 31 grudnia 2017 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Nauczyciele nadal będą otrzymywać dodatek wiejski

W mocy pozostanie tylko art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr. Przypomnijmy, że dodatek ten przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym także zatrudnionym w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska (art. 22 ust. 3, art. 54 ust. 5 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Warunki do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie trzeba spełnić do 1 września 2018 r.

Z dniem 1 września 2018 r. uchylony zostanie także art. 61 Karty Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie.  Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o ile nauczyciel:

  1. podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole (do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie wlicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli),
  2. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  3. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  4. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu,
    (art. 61 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).
Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają do niego prawo (art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Nadal trzeba będzie liczyć się z koniecznością zwrotu zasiłku

Uchylenie przepisu regulującego zasiłek na zagospodarowanie nie pozbawi jednak organu prowadzącego możliwości żądania jego zwrotu. Wypłacony nawet po 1 września 2018 r. zasiłek będzie nadal podlegał zwrotowi jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę będzie mógł nadal zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (art. 138 i art. 139 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel