Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 2018 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 1 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Ograniczone dodatki dla nauczycieli od 2018 roku

Z nowym rokiem z Karty Nauczyciela znikną dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego. Od 1 września 2018 r. nauczyciele stracą także zasiłek na zagospodarowanie. Sprawdź, kto zachowa dotychczasowe uprawnienia do tych świadczeń.

Zachowanie uprawnień emerytów, rencistów i nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaną uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające prawo do:

  • lokalu mieszkalnego (art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Karty Nauczyciela)
  • dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela);
  • działki gruntu do użytkowania (art. 56, art. 60 Karty Nauczyciela).
Nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 ustawy Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane (art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Przepisy przejściowe nie przewidują więc zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że tylko do 31 grudnia 2017 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Nauczyciele nadal będą otrzymywać dodatek wiejski

W mocy pozostanie tylko art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr. Przypomnijmy, że dodatek ten przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym także zatrudnionym w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska (art. 22 ust. 3, art. 54 ust. 5 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Warunki do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie trzeba spełnić do 1 września 2018 r.

Z dniem 1 września 2018 r. uchylony zostanie także art. 61 Karty Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie.  Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o ile nauczyciel:

  1. podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole (do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie wlicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli),
  2. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  3. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  4. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu,
    (art. 61 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).
Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają do niego prawo (art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Nadal trzeba będzie liczyć się z koniecznością zwrotu zasiłku

Uchylenie przepisu regulującego zasiłek na zagospodarowanie nie pozbawi jednak organu prowadzącego możliwości żądania jego zwrotu. Wypłacony nawet po 1 września 2018 r. zasiłek będzie nadal podlegał zwrotowi jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę będzie mógł nadal zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (art. 138 i art. 139 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel