Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. z 2001 r. nr 52, poz. 550)

Dz.U.01.52.550
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 maja 2001 r.
w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej
(Dz.U. z dnia 26 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 42b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szkoły i przypadki, w których nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej,
2)
warunki, na jakich praca w porze nocnej może się odbywać.
§ 2.
1.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej jest realizowany w:
1)
zakładach poprawczych,
2)
schroniskach dla nieletnich,
3)
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z internatami dla dzieci i młodzieży,
4)
placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę.
2.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych może byç realizowany także w porze nocnej w:
1)
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
2)
internatach i bursach szkolnych,
3)
domach wczasów dziecięcych.
§ 3.
Praca nauczyciela w porze nocnej w szkołach, o których mowa w § 2 ust. 2, może mieç miejsce tylko w przypadkach wymagających zapewnienia opieki wychowawczej także w porze nocnej ze względu na występowanie przynajmniej jednego z następujących warunków:
1)
specyfiki szkoły, polegającej w szczególności na przyjmowaniu dzieci także w porze nocnej,
2)
wieku wychowanków - przedszkolnego lub szkolnego (klasy 1-3),
3)
stanu zdrowia wychowanków - niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,
4)
niedostosowania społecznego wychowanków,
5)
specyfiki środowiska lokalnego, jeżeli stanowi zagrożenie dla wychowanków,
6)
warunków lokalowych szkoły - rozmieszczenia grup wychowanków w kilku budynkach lub kilku skrzydłach obiektu.
§ 4.
1.
Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być obowiązany nauczyciel zatrudniony w szkole, o której mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do lat 4 oraz nauczyciel samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 14 może byç obowiązany do zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej wyłącznie za jego zgodą.
3.
Nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:
1)
dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,
2)
korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,
3)
równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej, z uwzględnieniem ust. 2.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel