MEN: Świadczenia ze stosunku pracy wliczane do średnich wynagrodzeń nauczycieli

Data publikacji: 4 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Organy prowadzące co roku muszą dokonać analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w celu ustalenia czy zostały osiągnięte ustawowe ich wysokości. Jeżeli okaże się, że wydatki te były niższe niż powinny, nauczyciele otrzymują dodatek uzupełniający. W interesie organów prowadzących jest zatem uwzględnianie jak najwięcej świadczeń ze stosunku pracy nauczycieli do ustalenia tej średniej np. poprzez uwzględnienie środków wypłaconych na doskonalenie zawodowe. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, można brać pod uwagę ustalając wydatki na angaże nauczycieli.

Organy prowadzące co roku muszą dokonać analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w celu ustalenia czy zostały osiągnięte ustawowe ich wysokości. Jeżeli okaże się, że wydatki te były niższe niż powinny, nauczyciele otrzymują dodatek uzupełniający. W interesie organów prowadzących jest zatem uwzględnianie jak najwięcej świadczeń ze stosunku pracy nauczycieli do ustalenia tej średniej np. poprzez uwzględnienie środków wypłaconych na doskonalenie zawodowe. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, można brać pod uwagę ustalając wydatki na angaże nauczycieli.

Definicja wynagrodzenia nauczyciela

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy - Karta nauczyciela wynagrodzenie średnie nauczyciela składa się z :

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

Środków na doskonalenie zawodowe nie uwzględnia się w średnich pensjach

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz inne świadczenia wynikające z art. 30 ust 1 Karty Nauczyciela to:

1. dodatek za wysługę lat,

2. dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczych,

3. dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,

4. dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,

5. dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,

6. dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,

7. dodatek za warunki pracy,

8. dodatek specjalistyczny,

9. dodatek służbowy,

10. dodatek za uciążliwość pracy,

11. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

12. dodatek motywacyjny,

13. nagroda jubileuszowa,

14. zasiłek na zagospodarowanie,

15. nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

16. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

17. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Wysokość i zasady przyznawania części z tych dodatków określa ustawa Karta nauczyciela i przepisy wykonawcze do niej, pozostałe określane są przez organ prowadzący w regulaminach płacowych JST.

Środki jakie nauczyciel otrzymuje w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nie mogą być ujmowane w analizie średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ustawy Karta nauczyciela.

Źródło:

  • Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytanie Redakcji Portalu Oświatowego z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel