Czy związkom zawodowym będzie można udostępnić arkusz organizacyjny z danymi osobowymi nauczycieli

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 10 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. W arkuszu znajdują się dane osobowe nauczycieli. Czy związki zawodowe mogą mieć do nich dostęp?
Odpowiedź: Tak. Dyrektor, udostępniając związkom zawodowym projekt arkusza organizacyjnego do zaopiniowania, nie naruszy danych osobowych nauczycieli.

Obowiązek konsultacji treści projektu arkusza

Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe do tworzenia arkuszy organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 stosuje się przepisy ustawy  - Prawo oświatowe. Z kolei w myśl art. 110 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych (zrzeszających nauczycieli).

Dotychczas arkusze organizacyjne były anonimizowane

Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu. W projekcie tego rozporządzenia (rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli) w § 17 ust. 5 wskazano, że opinia organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza. Do arkusza na rok 2017/2018 opinia powinna być wydana do 19 kwietnia 2017 r.

Jest to nowość, dotychczas bowiem dyrektor nie miał obowiązku przedstawiania organizacji związkowej arkusza do zaopiniowania. Arkusz traktowany był jako informacja publiczna i po anonimizacji danych osobowych można go było udostępnić na żądanie związku. Zatem została stworzona podstawa prawna do przekazania danych osobowych pracowników w arkuszu. Zgodnie z podstawowym przepisem dotyczącym przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych – wydaje się, że został spełniony warunek z pkt 2 tego przepisu - jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Udostępniając projekt arkusza organizacyjnego zawierający imiona i nazwiska nauczycieli związkowi zawodowemu do konsultacji, nie naruszysz przepisów o ochronie danych osobowych.

W razie wątpliwości zapytaj GIODO

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, można wystąpić z zapytaniem w powyższej sprawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, może dzięki temu minister edukacji doprecyzuje zakres podawania danych osobowych pracowników, w szczególności do informacji związków zawodowych.

Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel