CKE: Sposoby dostosowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 4 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

23 zasady dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

 1. Absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, zwanego dalej „egzaminem”, w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 2. Absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 3. Absolwenci mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.
 4. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich stanu zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 6. Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2012/2013 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w § 59 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.
 7. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zgodnie ze sposobami wymienionymi w Tabeli 1. odpowiada dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole (link do tabeli znajduje się na końcu komunikatu)
 8. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1. na podstawie:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
 • trudnościach w uczeniu się
 • zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza
 • wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole - po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) - lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
 1. W przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2013:
 • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich potrzeb i możliwości, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1., wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.
 1. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2012 r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
 2. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1., decyzję o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb absolwenta podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 3. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.
 4. W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności, w porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną1. Dyrektor szkoły zgłasza pisemnie konieczność opracowania odpowiednio dostosowanych materiałów egzaminacyjnych dyrektorowi komisji okręgowej do 15 lutego 2013 r.
 5. W czasie przeprowadzania egzaminu dla absolwentów niepełnosprawnych należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, w szczególności: tyflopedagoga (w przypadku zdających niewidomych i słabowidzących), surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (w przypadku zdających niesłyszących), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. Specjalista, o którym mowa, jest członkiem zespołu nadzorującego egzamin; nie może być członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.
 6. W czasie przeprowadzania egzaminu dla absolwentów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, należy zapewnić obecność specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem. Specjalista, o którym mowa, jest członkiem zespołu nadzorującego egzamin; nie może być członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.
 7. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
 • czas przedłużony o dodatkowe przerwy
 • korzystanie z urządzeń technicznych
 • korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,
 • udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego).
 1. W przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest dwóch lub więcej absolwentów w danej szkole, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych absolwentów w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem że przebieg egzaminu żadnego z tych absolwentów nie będzie zakłócony. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostosowanie dotyczy zdających egzaminy z różnych języków obcych (w sesji poprawkowej).
 2. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego.
 3. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013.
 4. Jeżeli zdający korzysta z przedłużenia czasu egzaminu w części pisemnej z informatyki albo egzaminu w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, czas rozpoczęcia części drugiej egzaminu przesuwa się odpowiednio.
 5. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła, dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły - przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole.
 6. Absolwenci niesłyszący są zwolnieni z części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego.
 7. Na podstawie § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana na którymkolwiek etapie kształcenia zachowuje swoją ważność na egzaminach w kolejnych latach.

Źródło:

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (www.cke.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel