CKE: Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2014 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2014 roku

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dlaabsolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny

  • 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 15 do 17 stycznia 2014 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 13 grudnia 2013 r.)
  • od 21 do 31 stycznia 2014 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 lutego 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2014 r.).

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskaliświadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

  • 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
  • od 24 do 27 czerwca 2014 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2014 r.)
  • od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 29 sierpnia 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r.).
Informacja na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku (www.cke.edu.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel