Harmonogram realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 12 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Harmonogram realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W tym roku wnioski do organów prowadzących dotyczące udzielenia wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub pedagogicznej można składać do 20 listopada. A same środki zostaną przekazane placówkom w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegóły harmonogram realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa. Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. Więcej na temat konkretnych kwot przyznawanych bibliotekom szkolnym i pedagogicznym, które chcą skorzystać z programu, przeczytasz w artykule Do 20 listopada można składać wnioski o dofinansowanie na zakup książek do bibliotek.

Ministerstwo edukacji radzi równie, aby zakupy dotyczące konkretnych pozycji książkowych były konsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów. Wnioski dla dyrektorów szkół i organów prowadzących są na etapie opracowywania przez MEN.

Na etapie składania wniosków nie trzeba podawać listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu.

Harmonogram realizacji Priorytetu 3 w roku 2015 i w kolejnych latach

Lp.

Zadanie

Czas

1.

Poinformowanie organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o  rozpoczęciu i sposobie realizacji Priorytetu 3

W terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia programu

2.

Złożenie przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej.

Złożenie przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wniosku o udzielenie wsparcia na zakup książek do bibliotek szkół za granicą

Do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 - do 20 listopada tego roku

3.

Złożenie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, wniosków do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego

Do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 - do 15 grudnia tego roku

4.

Przekazanie przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i ministra sprawiedliwości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego

Do 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego, a w roku 2015 - do 31 grudnia tego roku

5.

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i ministra sprawiedliwości

Niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe

6.

Dokonanie oceny wniosków przez wojewodów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i Ministra Sprawiedliwości

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe

7.

Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i ministra sprawiedliwości prowadzonym szkołom środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek.

Przekazanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek, w tym wysyłkę książek

W terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół lub dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

8.

Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły, będącym jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż  jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek

14 dni od dnia podpisania umowy

9.

Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Do 31 grudnia danego roku

10.

Przekazanie wojewodzie przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3

Do 15 stycznia roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego

11.

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3

Do 15 lutego roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego

12.

Analiza i ocena realizacji Priorytetu 3 przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przekazanie sprawozdania do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Do 15 marca roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego

Przeczytaj także:

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel