Harmonogram realizacji zadań programu „Bezpieczna+” w roku 2016

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 11 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Harmonogram realizacji zadań programu „Bezpieczna+” w roku 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło plan i terminy realizacji działań rządowego programu „Bezpieczna+”. Na realizację zadań przeznaczono 20.000.000 zł. W ramach tych środków będzie realizowanych 9 głównych założeń – sprawdź, jakich.

9 zadań w ramach programu

Realizacja programu „Bezpieczna+” obejmie w roku 2016 następujące działania:

1)      Kontynuacja zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” – polega ono na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Warsztaty będą odbywać się w szkołach na terenie całego kraju oraz będą wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania. Realizatorzy również przeszkolą wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechnią przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzą spotkania informacyjne.

2)      Kontynuacja zadania dotyczącego stworzenia i prowadzenia portalu internetowego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców poświęconego bezpieczeństwu w szkole (www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl).

3)      Kontynuacja działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami w celu kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły – zadania będą obejmowały m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły niezbędnego wyposażenia.

4)      Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym – w tym celu minister edukacji:

a)      zleci przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, dla: nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli oraz wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW),

b)      wyłoni realizatora działań służących podniesieniu kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców, w szczególności dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom będącym w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych,

c)      zleci realizację środowiskowego programu profilaktycznego mającego na celu tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz modelowania działań wychowawczych w środowiskach szkolnych, związanych z szeroko rozumianym klimatem szkoły, tworzenie systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

d)      zleci przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce,

e)      zleci przeprowadzenie programu doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli w oparciu o profilaktykę pozytywną – ukierunkowanego na realizację rozwiązań umożliwiających dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym, w tym znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, otrzymanie wsparcia pozwalającego na osiągniecie życiowego sukcesu.

5)      Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – podmiot wyłoniony w konkursie dokona przeglądu stanu bezpieczeństwa szkoły, obejmującego w szczególności drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórki oraz przygotuje, na podstawie dokonanego przeglądu stanu bezpieczeństwa, rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w szkole, a także przeprowadzi praktyczne szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

6)      Kontynuacja działań dotyczących przeszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych oraz przygotowania materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7)      Kontynuacja działań dotyczących dofinansowania wyposażenia lub doposażenia sal edukacyjnych przy powiatowych i miejskich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8)      Monitoring, badania i ewaluacja Programu – zostanie wyłoniony zewnętrzny realizator ewaluacji, natomiast oceny efektów działań podejmowanych na poziomie centralnym dokona Zespół Koordynujący przy Ministrze Edukacji Narodowej.

9)      Kampania edukacyjno-informacyjna – w 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie, jej celem będzie promocja działań realizowanych w ramach Programu oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkołach.

  • Uchwała Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel