Harmonogram realizacji zadań programu „Bezpieczna+” w roku 2016

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 11 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Harmonogram realizacji zadań programu „Bezpieczna+” w roku 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło plan i terminy realizacji działań rządowego programu „Bezpieczna+”. Na realizację zadań przeznaczono 20.000.000 zł. W ramach tych środków będzie realizowanych 9 głównych założeń – sprawdź, jakich.

9 zadań w ramach programu

Realizacja programu „Bezpieczna+” obejmie w roku 2016 następujące działania:

1)      Kontynuacja zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” – polega ono na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Warsztaty będą odbywać się w szkołach na terenie całego kraju oraz będą wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania. Realizatorzy również przeszkolą wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechnią przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzą spotkania informacyjne.

2)      Kontynuacja zadania dotyczącego stworzenia i prowadzenia portalu internetowego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców poświęconego bezpieczeństwu w szkole (www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl).

3)      Kontynuacja działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami w celu kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły – zadania będą obejmowały m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły niezbędnego wyposażenia.

4)      Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym – w tym celu minister edukacji:

a)      zleci przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, dla: nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli oraz wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW),

b)      wyłoni realizatora działań służących podniesieniu kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców, w szczególności dotyczących profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom będącym w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych,

c)      zleci realizację środowiskowego programu profilaktycznego mającego na celu tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz modelowania działań wychowawczych w środowiskach szkolnych, związanych z szeroko rozumianym klimatem szkoły, tworzenie systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

d)      zleci przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce,

e)      zleci przeprowadzenie programu doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli w oparciu o profilaktykę pozytywną – ukierunkowanego na realizację rozwiązań umożliwiających dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym, w tym znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, otrzymanie wsparcia pozwalającego na osiągniecie życiowego sukcesu.

5)      Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia – podmiot wyłoniony w konkursie dokona przeglądu stanu bezpieczeństwa szkoły, obejmującego w szczególności drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórki oraz przygotuje, na podstawie dokonanego przeglądu stanu bezpieczeństwa, rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w szkole, a także przeprowadzi praktyczne szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

6)      Kontynuacja działań dotyczących przeszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych oraz przygotowania materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7)      Kontynuacja działań dotyczących dofinansowania wyposażenia lub doposażenia sal edukacyjnych przy powiatowych i miejskich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8)      Monitoring, badania i ewaluacja Programu – zostanie wyłoniony zewnętrzny realizator ewaluacji, natomiast oceny efektów działań podejmowanych na poziomie centralnym dokona Zespół Koordynujący przy Ministrze Edukacji Narodowej.

9)      Kampania edukacyjno-informacyjna – w 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie, jej celem będzie promocja działań realizowanych w ramach Programu oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkołach.

  • Uchwała Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel