Informatory o egzaminie ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 7 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Informatory o egzaminie ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Można je pobrać ze strony CKE.

Egzamin ósmoklasisty

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu – w formie pisemnej – z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego,
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

Najważniejsze terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

 • do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym,
 • do 10 września Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty; komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia,
 • do 30 września rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,
 • do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,
 • do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,
 • II połowa kwietnia – termin główny egzaminu ósmoklasisty,
 • I połowa czerwca – termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty,
 • dzień zakończenia roku szkolnego – dyrektor szkoły przekazuje uczniom, wraz ze świadectwem, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Informator o egzaminie ósmoklasisty można pobrać tutaj>>

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. Informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Informator o egzaminie można pobrać tutaj>>

Źródło:

 • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel