Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie w wyposażenie stołówek szkolnych, zaś do 10 czerwca wniosków o dofinansowanie do odpraw dla nauczycieli z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. Sprawdź szczegóły podziału środków i terminy składania wniosków.

Na 2015 rok ustalono następujące kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

 

  1. Dofinansowanie (tylko wydatki nieklasyfikowane jako majątkowe) doposażenia jst w zakresie wyposażenia:

 

Termin składania wniosków (do):

Uwagi dodatkowe

 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych;

30 lipca 2015 r.

Do wniosku z tego tytułu należy dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na użytkownie obiektu lub wstępny protokół odbioru.

 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;

30 czerwca 2015 r.

 
 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą;

15 kwietnia 2015 r.

 
 

Stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 podstawową część wyrównawczej subwencji ogólnej;

30 kwietnia 2015 r.

 
 

Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy.

15 maja 2015 r.

 

 

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.

 

30 czerwca 2015 r. - dot. wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2015

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 uwzględniono środki na wzrost o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz wzrost o 26% liczby uczniów klas I i II szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych SIO dla bazowego stanu na dzień 30 września 2014 r.

10 września 2015 r. - dot. wzrostu zadań od 1 września 2015 r.

 

  1. Pomoc jednostkom w przypadkach losowych

 

20 marca 2015 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w styczniu 2015 r. (np. huragan FELIKS)

Dotyczy:

  • zdarzeń losowych, które miały miejsce w roku bieżącym;
  • jst zaplanowała środki własne w §4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej nie niższej niż różnica połowy wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowani.

 

do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 12 października 2015 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń;

 

  1. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, w tym także art. 88 Karty Nauczyciela

 

10 czerwca 2015 r. szkoły i placówki

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenie stosunku pracy i ich stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z końcem roku szkolnego 2014/2015.

10 lipca 2015 r. - kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

 

  1. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z tytułu błędów statystycznych:
- popełnionych przez kuratora oświaty przy agregowaniu danych SIO;

 

- powstałych w MEN przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w SIO

   

11 maja 2015 r.

 

 

  1. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (z wyłączeniem m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutków awansu zawodowego nauczycieli).

 

15 września 2015 r.

 
I, II, IV i VIbyło nie niższe niż przekazana w 2014 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące

 

Powyższe terminy są nieprzekraczalne i o ich dotrzymaniu decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel