Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 20 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie w wyposażenie stołówek szkolnych, zaś do 10 czerwca wniosków o dofinansowanie do odpraw dla nauczycieli z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. Sprawdź szczegóły podziału środków i terminy składania wniosków.

Na 2015 rok ustalono następujące kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

 

  1. Dofinansowanie (tylko wydatki nieklasyfikowane jako majątkowe) doposażenia jst w zakresie wyposażenia:

 

Termin składania wniosków (do):

Uwagi dodatkowe

 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych;

30 lipca 2015 r.

Do wniosku z tego tytułu należy dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na użytkownie obiektu lub wstępny protokół odbioru.

 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;

30 czerwca 2015 r.

 
 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą;

15 kwietnia 2015 r.

 
 

Stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 podstawową część wyrównawczej subwencji ogólnej;

30 kwietnia 2015 r.

 
 

Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy.

15 maja 2015 r.

 

 

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.

 

30 czerwca 2015 r. - dot. wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2015

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 uwzględniono środki na wzrost o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz wzrost o 26% liczby uczniów klas I i II szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych SIO dla bazowego stanu na dzień 30 września 2014 r.

10 września 2015 r. - dot. wzrostu zadań od 1 września 2015 r.

 

  1. Pomoc jednostkom w przypadkach losowych

 

20 marca 2015 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w styczniu 2015 r. (np. huragan FELIKS)

Dotyczy:

  • zdarzeń losowych, które miały miejsce w roku bieżącym;
  • jst zaplanowała środki własne w §4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej nie niższej niż różnica połowy wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowani.

 

do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 12 października 2015 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń;

 

  1. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, w tym także art. 88 Karty Nauczyciela

 

10 czerwca 2015 r. szkoły i placówki

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenie stosunku pracy i ich stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z końcem roku szkolnego 2014/2015.

10 lipca 2015 r. - kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

 

  1. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z tytułu błędów statystycznych:
- popełnionych przez kuratora oświaty przy agregowaniu danych SIO;

 

- powstałych w MEN przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w SIO

   

11 maja 2015 r.

 

 

  1. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (z wyłączeniem m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutków awansu zawodowego nauczycieli).

 

15 września 2015 r.

 
I, II, IV i VIbyło nie niższe niż przekazana w 2014 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące

 

Powyższe terminy są nieprzekraczalne i o ich dotrzymaniu decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel