MEN: Konkurs na dyrektora CKE

Data publikacji: 5 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 22 marca 2013 r. można złożyć dokumenty w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko.

1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie;

2)    7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołów zadaniowych;

3)    doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego;

4)    znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych, finansów publicznych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS;

5)    niekaranie karami określonymi w pkt 3 ppkt 6 lit. a-d.

2. Preferowani są kandydaci posiadający dodatkowo:

1)    stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)    znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą;

3)    udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

4)    ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

5)    znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (B1).

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia w ofercie kandydata:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

2)    życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3)    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

4)    kopie:

a)    dyplomu ukończenia studiów;

b)    dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy czynności, opisy stanowisk, lub inne dokumenty potwierdzające okres i obszar zatrudnienia);

c)    dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

5)    aktualne (wydane nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy przed datą upływu terminu składania ofert) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)    oświadczenia, że kandydat:

a)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

b)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168, z późn. zm.),

c)    nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

d)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.),

e)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

f)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.),

g)    wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

7)    oświadczenie lustracyjne kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne albo informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć na obowiązujących drukach, określonych w ustawie.

4. W przypadku spełniania wymagań dodatkowych, do oferty - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3 - należy dołączyć odpowiednio:

1)    kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)    kopie dokumentów potwierdzających udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

3)    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

4)    kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (B1) lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Oferty z dokumentami (w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora CKE") należy złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej, lub przesłać na adres Ministerstwa: al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w terminie do dnia 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 34-74-738.

Źródło informacji:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel