MEN: Konkurs na dyrektora CKE

Data publikacji: 5 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 22 marca 2013 r. można złożyć dokumenty w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko.

Do 22 marca 2013 r. można złożyć dokumenty w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko.

1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie;

2)    7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołów zadaniowych;

3)    doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego;

4)    znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych, finansów publicznych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS;

5)    niekaranie karami określonymi w pkt 3 ppkt 6 lit. a-d.

2. Preferowani są kandydaci posiadający dodatkowo:

1)    stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)    znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą;

3)    udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

4)    ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

5)    znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (B1).

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia w ofercie kandydata:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

2)    życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3)    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

4)    kopie:

a)    dyplomu ukończenia studiów;

b)    dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy czynności, opisy stanowisk, lub inne dokumenty potwierdzające okres i obszar zatrudnienia);

c)    dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

5)    aktualne (wydane nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy przed datą upływu terminu składania ofert) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)    oświadczenia, że kandydat:

a)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

b)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168, z późn. zm.),

c)    nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

d)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.),

e)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

f)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.),

g)    wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

7)    oświadczenie lustracyjne kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne albo informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć na obowiązujących drukach, określonych w ustawie.

4. W przypadku spełniania wymagań dodatkowych, do oferty - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3 - należy dołączyć odpowiednio:

1)    kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)    kopie dokumentów potwierdzających udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

3)    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

4)    kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (B1) lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Oferty z dokumentami (w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora CKE") należy złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej, lub przesłać na adres Ministerstwa: al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w terminie do dnia 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 34-74-738.

Źródło informacji:

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel