MEN o zasadach likwidacji szkół prowadzonych przez samorządy

Data publikacji: 28 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN o zasadach likwidacji szkół prowadzonych przez samorządy

Resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie zamykania szkół, przypomniał, że likwidacja placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego jest możliwa, jeśli uczniom zapewni się kontynuację nauki w innej placówce tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Potrzebna jest również pozytywna opinia właściwego organu nadzoru pedagogicznego. 

Proces zamykania małych szkół przez gminy

Do MEN wystąpiła grupa posłów w sprawie trwającego w ostatnich latach powszechnego procesu zamykania małych szkół przez gminy. Parlamentarzyści zwrócili się z pytaniem o to, jakim kryteriami według resortu, powinny kierować się samorządy, aby zamknąć szkołę i jaka liczba uczniów jest dalszą szansą funkcjonowania szkoły. Odpowiedź MEN zawiera następujące wnioski:

1) Szkoła publiczna prowadzona przez JST może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej placówce tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.  

2) Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy JST właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

3) Szkoła publiczna prowadzona przez gminę może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, wydawanej w drodze postanowienia.

4) Formalne zamknięcie szkoły samorządowej nie zawsze wiąże się z jej faktyczną likwidacją, ponieważ budynek zlikwidowanej placówki może zostać użyczony bądź wynajęty na cele związane z prowadzeniem szkoły przez podmiot inny niż JST. W ten sposób na bazie mienia komunalnego funkcjonują w Polsce szkoły publiczne, tj. bezpłatne i powszechnie dostępne, prowadzone przez stowarzyszenia rodziców, fundacje bądź inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

5) Zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo oświatowe ustanowiono możliwość przekazywania, w drodze umowy, przez gminę prowadzenia szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej JST, o ile placówka ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez ten samorząd.

6)  Możliwość przekazania prowadzenia szkoły samorządowej dotyczy wyłącznie szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy w sprawie przekazania prowadzenia szkoły jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty.

7) W przepisach oświatowych nie określono minimalnej ani maksymalnej liczby uczniów w szkole prowadzonej przez samorząd. Zgodnie z prawem, liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

Źródło:

  • Interpelacja nr 16649.
  • Strona internetowa www.samorzad.pap.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel