MEN o zmianie przepisów dotyczących uprawnień nauczycieli podnoszących kwalifikacje

Data publikacji: 21 kwietnia 2010 r.
Poleć znajomemu

10 kwietnia 2010 r. art. 103 Kodeksu pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie utraciło moc. W związku z tym, doszkalanie nauczycieli skierowanych po 10 kwietnia 2010 r. na studia podyplomowe oraz podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych, będzie odbywać się na nowych zasadach.

10 kwietnia 2010 r. art. 103 Kodeksu pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie utraciło moc. W związku z tym, doszkalanie nauczycieli skierowanych po 10 kwietnia 2010 r. na studia podyplomowe oraz podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych, będzie odbywać się na nowych zasadach.

Od 10 kwietnia 2010 r. zmiana przepisów regulujących uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), art. 103 Kodeksu pracy, a także wydane na jego podstawie rozporządzenie MEN i MPiPS z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.), straciły moc z dniem 10 kwietnia 2010 r.

W to miejsce nie będzie nowego rozporządzenia!

9 kwietnia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego jest rozpatrzenie ustawy przez Senat. Ustawa przewiduje, że wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.W ustawie zmieniającej uregulowano istotne kwestie dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Ustawa nie przewiduje wydania rozporządzenia w niniejszym zakresie.

Co nowego wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy

Najważniejsze zmiany, wprowadzone ustawą (w stosunku do dotychczasowej regulacji) to:

  1. odejście od podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie skierowania zakładu pracy - pracownik będzie podnosił kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą;

  1. zrównanie reguł dotyczących urlopów i zwolnień z całości lub części dnia pracy pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje za zgodą pracodawcy, z tymi, którzy podnoszą kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy;

  1. urealnienie zwolnień z całości lub części dnia pracy - nie będą one określone w dniach lub godzinach, lecz będą przysługiwały na czas trwania zajęć oraz na czas niezbędny by punktualnie na nie przybyć.
Skierowanie na doszkalanie przed 11 kwietnia - doszkalanie odbywa się na dotychczasowych zasadach!

Przepisy, które utraciły moc, miały zastosowanie m.in. do nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe, jak też podnoszących swoje kwalifikacje w formach pozaszkolnych. Oznacza to, że uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe lub podnoszących kwalifikacje w formach pozaszkolnych będą określały nowe przepisy ustawowe. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w ustawie nowelizującej stanowi, że do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed 11 kwietnia 2010 r., stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.

Zmiany nie dotyczą nauczycieli skierowanych na studia wyższe oraz doszkalających się w zakładach kształcenia nauczycieli

Natomiast przepisy regulujące uprawnienia nauczycieli odbywających studia wyższe oraz kształcących się w zakładach kształcenia nauczycieli nie uległy zmianie i w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5).

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel