"Nasz elementarz" także w wersji dla uczniów niepełnosprawnych

Data publikacji: 26 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji podręcznik do klas I szkoły podstawowej będzie przystosowany także do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każda z czterech części podręcznika, będzie dostępna w czterech wersjach, odpowiadających różnym niepełnosprawnościom.

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji podręcznik do klas I szkoły podstawowej będzie przystosowany także do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każda z czterech części podręcznika, będzie dostępna w czterech wersjach, odpowiadających różnym niepełnosprawnościom.

 1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
 2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
Ww. adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

Wersje elektroniczne do pobrania zostaną umieszczone na stronie Ośrodka rozwoju Edukacji w specjalnie do tego celu przygotowanym systemie informatycznym: http://www.adaptacje.ore.edu.pl/

 1. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, zostanie wykonana:
  • w wersji elektronicznej,
  • w formie wydruku.
Wersja zaadaptowana to podręcznik oryginalny, w którym dokonano niezbędne zmiany wynikające z niepełnosprawności uczniów. Treści podręcznika w książce zostaną wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Ponadto dodane zostaną karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Na potrzeby docelowej grupy uczniów zmieniono treść poleceń oraz wygląd niektórych ilustracji. Nie ingerowano w zawartość merytoryczną, modyfikacje mają jedynie pomóc uczniom w odbiorze przedstawionych treści.
 1. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących zostanie wykonana:
  • w postaci adaptacji, o której mowa w pkt 3 oraz
  • multimedialnej wersji zawierającej nagrania w polskim języku migowym (PJM) - wykonanej w postaci plików video zapisanych na płycie DVD, jak również udostępnionych do pobrania ze strony internetowej w formatach video odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach.
Wersja ta będzie zawierać wszystkie teksty z „Naszego elementarza” nagrane w polskim języku migowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych. Pliki video będzie można odtworzyć w systemach operacyjnych Windows, Android, IOS i Linux.

Zostanie także wykonana wersja dla nauczyciela adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, zawierająca wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania adaptacji w dostosowywaniu procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każdy temat zostanie opatrzony wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Wersja dla nauczyciela będzie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

Wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Książka będzie ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. Wykorzystana zostanie metodologia glottodydaktyczna, stosowana m. in. w nauczaniu języka polskiego jak języka obcego. Książka pomocnicza będzie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel