Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 r.

Data publikacji: 15 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 r.

Po feriach zimowych do szkół wrócą uczniowie klas I-III, oczywiście w reżimie sanitarnym. Zobacz, co jeszcze zmieni się w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych od 18 stycznia 2021 r. oraz jakie są aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Organizacja zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Od 18 do 31 stycznia 2021 r.

Klasy I-III  także szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

zajęcia odbywają się stacjonarnie

Szkoły i placówki specjalne  funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,

dyrektor placówki decyduje o trybie nauczania i prowadzenia zajęć w klasach IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz w szkołach ponadpodstawowych specjalnych

Szkoły podstawowe specjalne i ponadpodstawowe specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

nie dotyczą ograniczenia funkcjonowania

Nauka na terenie szkoły dla potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal będą mieli obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Świetlice szkolne otwarte

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r.:

  • szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe  mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych;
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu;
  • Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu;
Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Opracowanie: Anna Trochimiuk

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel