Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów (aktualizacja)

Data publikacji: 12 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów (aktualizacja)

W zaleceniach sanitarnych dla klas I-III szkół podstawowych znalazły się zasady dotyczące m.in. przyporządkowania stałych nauczycieli do grup uczniów czy też ograniczenia kontaktowania się uczniów z innymi klasami. Większość z nich opiera się na zapisach znanych już z września 2020 r. Wytyczne będą już obowiązywać po feriach - od 18 stycznia klasy I-III wracają do szkół.

Powrót do szkół – jedynie w reżimie sanitarnym

Jak zapowiedział minister zdrowia 11 stycznia - uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej od 18 stycznia, czyli zaraz po feriach zimowych, wracają do nauki stacjonarnej. W związku z tym, przygotowano wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych, które dyrektorzy muszą opracować i wdrożyć przed powrotem uczniów do szkół. Wytyczne przygotowane zostały przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny:

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans minimum 1,5m od pozostałych dzieci i opiekunów, z zasłoniętymi ustami i nosem,
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej,
 • jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali – do grupy mają być przyporządkowani stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach,
 • podczas zajęć WF i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
 • dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami, muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku
 • w szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły,
 • należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
 • zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki,
 • zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu,
 • w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
Pełna lista zaleceń znajduje się na stronie MEiN tutaj>>
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel