Szkoła powinna zadbać o zdrowie psychiczne uczniów

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 4 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. Zadania, realizowane przez MEN wynikają z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom. Zadania, realizowane przez MEN wynikają z przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zagadnienia związane m.in. z zapobieganiem samobójstwom wśród młodzieży, a także poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego znalazły się w opracowanym w bieżącym roku Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016. „Zgromadzenie zadań w jednym programie umożliwia prowadzenie całościowego i spójnego oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego” - poinformował resort edukacji.

Główne zadania szkoły

W części programu dotyczącego problematyki zdrowia psychicznego uwzględnione zostały zadania mające na celu promocję zdrowia psychicznego wśród uczniów poprzez:

 1. Realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie kształtowania: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych;
 2. Realizację programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki przygotowanego w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;
 3. Monitorowanie realizacji w szkole podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie promocji zdrowia psychicznego, w ramach nadzoru pedagogicznego;
 4. Rozwijanie kompetencji nauczycieli i specjalistów systemu oświaty w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
 5. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego;
 6. Rozwijanie współpracy przedszkola, szkoły i placówki z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 7. Podejmowanie i prowadzenie działań legislacyjnych, mających na celu podniesienie efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podnoszenie standardów doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów systemu oświaty;
 8. Upowszechnianie informacji o systemie rekomendacji i standardach jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
 9. Edukacja rodziców: zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów jak uczyć dzieci krytycyzmu wobec reklam, zachęcanie do sprawowania kochającej kontroli nad dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, upowszechnianie informacji o możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych;
 10. Pomoc dzieciom poprzez: wsparcie ze strony nauczycieli i specjalistów, w zakresie podniesienia swojej samooceny, uczenie umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą im radzić sobie ze stresem i budować dobre relacje z otoczeniem;
 11. Edukacja medialna: zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów pozwalające młodym odbiorcom krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu; demaskowanie rzeczywistych intencji reklam i zawartych w nich manipulacji.
Punktem wyjścia wszelkich działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów jest założenie, że kluczowe znaczenie w profilaktyce stanów depresyjnych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży mają działania kompleksowe - edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, pozwalające na kształtowanie postaw życiowych opartych na szacunku do siebie, poczuciu własnej wartości i poczuciu bezpieczeństwa, dbałości o zdrowie, budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych uzupełniane, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, działaniami interwencyjnymi.

Źródło:

Opracowała: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel