Wgląd do prac egzaminacyjnych w 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 lutego 2015 r.
Poleć znajomemu
Wgląd do prac egzaminacyjnych w 2015 roku

Dyrektor CKE przedstawił zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej w przypadku sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, egzaminów eksternistycznych i zawodowych w 2015 roku. Wniosek o wgląd do pracy będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Dyrektor CKE przedstawił zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej w przypadku sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, egzaminów eksternistycznych i zawodowych w 2015 roku. Wniosek o wgląd do pracy będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje:

w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

uczniowi i/lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi

na pisemny wniosek odpowiednio ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza

w przypadku egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych

zdającemu

na pisemny wniosek zdającego

w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

zdającemu lub - w przypadku zdającego niepełnoletniego - jego rodzicom (prawnym opiekunom)

na pisemny wniosek zdającego, a w przypadku zdającego niepełnoletniego - zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów)

 

Rodzicom zdających pełnoletnich nie udziela się informacji dotyczących pracy egzaminacyjnej. Nie mogą oni również uczestniczyć we wglądzie do pracy egzaminacyjnej. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
Wniosek o wgląd - w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Wniosek o wgląd można złożyć na formularzu opublikowanym na stronie internetowej komisji okręgowej lub w innej formie, w tym drogą listową / e-mailową.

We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:

  1. imię i nazwisko zdającego
  2. PESEL zdającego
  3. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz  -  jeżeli to tylko możliwe  -  adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób  kontaktu  umożliwiający  jak  najszybsze  przekazanie  informacji  o  wyznaczonym terminie wglądu
  4. egzamin, którego wgląd dotyczy
  5. zakres / poziom / przedmiot / kwalifikację / zawód / etap / część, której wgląd dotyczy.

 

Prace egzaminacyjne są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Po tym okresie nie jest możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu do pracy egzaminacyjnej.
Udostępnienie pracy w ciągu 5 dni roboczych

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą - wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. Czas oczekiwania na wgląd nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu złożenia wniosku (w przypadku wniosków przesyłanych listownie decyduje data wpływu  wniosku do komisji okręgowej). Termin ten może być wydłużony dodatkowo jeszcze o 7 dni, w przypadku wpływu znacznie liczby wniosków o wgląd w krótkim okresie czasu.

Zmiana wyznaczonego terminu - w miarę możliwości organizacyjnych

Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony:

  • na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej
  • na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.

 

Czas wglądu - min. 30 minut

Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. Na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej, czas wglądu może zostać wydłużony w  takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień

Nie można kopiować pracy, ale można zrobić notatki

Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w jakiejkolwiek jej części. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez komisję okręgową). Osoby dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych materiałów i przyborów do pisania.

O procedurze weryfikacji wyników przeczytasz w artykule „Weryfikacja punktów z egzaminów zewnętrznych w 2015 roku”.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora CKE „Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl)

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel