Zakreślenie ram czasowych na prezentację koncepcji rozwoju placówki w czasie konkursu na dyrektora szkoły

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.

Uniemożliwienie przedstawienia pełnej koncepcji pracy szkoły nie pozwala dokonać kompleksowej oceny kandydata na dyrektora szkoły

Organ prowadzący publiczną szkołę unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w razie stwierdzania nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu (§8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). Przykładem takiej sytuacji może być zarządzenie o unieważnieniu konkursu wydane przez prezydenta Warszawy z powodu ograniczenia czasu wypowiedzi podczas konkursu kandydata na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Zarządzenie to dotyczyło konkursu, w którym wypowiedź kandydatki na stanowisku dyrektora szkoły została przerwana i poproszono  ją o skrócenie wystąpienia, a w konsekwencji kandydatka nie przedstawiła w całości swojej koncepcji.

„Komisja konkursowa  dokonuje analizy dokumentów złożonych przez  kandydatów odnosząc się do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.). Następnie zgodnie z §5 tego rozporządzenia Komisja Konkursowa, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.   Na tym etapie postępowania członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

W przypadku omawianego postępowania konkursowego, jeden z kandydatów (…) nie miał możliwości pełnego zaprezentowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu, ponieważ Komisja Konkursowa ograniczyła kandydatce czas wypowiedzi. Okoliczność ta mogła mieć istotny wpływ na wynik Konkursu, ponieważ Komisja nie znając pełnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, nie mogła dokonać kompleksowej oceny merytorycznej Kandydatki.” (fr. uzasadnienia do Zarządzenia Nr 4569/2013 r., Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2013 r. ).

Nieuprawnione jest zakreślanie ram czasowych np. 10 minut na prezentację koncepcji rozwoju szkoły przez kandydata na dyrektora szkoły. Jeżeli komisja konkursowa w ten sposób uniemożliwia mu zaprezentowania w pełni swojej koncepcji, naraża się na unieważnienie postępowania konkursowego.
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel