Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r., poz. 752)

Dz.U.12..752
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 r.)

Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły:
a)
programów wychowania przedszkolnego dla przedszkola, w tym przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego,
b)
programów nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych,
c)
programów nauczania dla zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych;
2)
szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego:
a)
podręczniki przeznaczone do kształcenia ogólnego oraz do kształcenia w zawodach, w tym do kształcenia specjalnego,
b)
podręczniki wspomagające edukację przeznaczone do kształcenia specjalnego;
3)
szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, o których mowa w pkt 2;
4)
warunki, jakie muszą spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców, oraz warunki i tryb skreślania z listy rzeczoznawców;
5)
wysokość i tryb wnoszenia opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika, o którym mowa w pkt 2, a także warunki wynagradzania rzeczoznawców.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowywanych dla uczniów na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
§ 2.
1.
Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela.
2.
Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 'programem nauczania ogólnego', oraz program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
3.
Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego albo program nauczania dla zawodu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
4.
Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego albo program nauczania dla zawodu powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
§ 3.
1.
Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli:
1)
stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
2)
zawiera:
a)
szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b)
treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c)
sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
d)
metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
3)
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
2.
Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
§ 4.
1.
Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1)
stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
2)
zawiera:
a)
szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b)
treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c)
sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
d)
opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
e)
propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
3)
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
2.
Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
1)
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
2)
konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3)
zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
3.
Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
§ 5.
1.
Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1)
stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184), w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;
2)
zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące:
a)
uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w pkt 1, które powinny być osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć,
b)
opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów,
c)
opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1;
3)
uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7);
4)
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
2.
Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu do użytku w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
1)
zespołu nauczycieli właściwych dla zawodu lub
2)
konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3)
specjalistów z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych.
3.
Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia w zawodach, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie zawodu, w którym kształci szkoła, i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
4.
Programy nauczania dla zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).
§ 6.
1.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, z zastrzeżeniem ust. 2-7.
2.
Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i matematycznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podręcznik może zawierać również usystematyzowaną prezentację pozostałych treści nauczania ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego oraz podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej dzielą się na części składające się na serię podręczników do danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym albo do edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli wydanie podręcznika w częściach jest uzasadnione ze względu na funkcjonalność użytkowania podręcznika.
4.
Każda część podręcznika wchodząca w skład serii podręczników zawiera usystematyzowaną prezentację wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym albo edukacji wczesnoszkolnej.
5.
Podręcznik do nauczania przedmiotu uzupełniającego przyroda oraz przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym zawiera co najmniej cztery wątki ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i dzieli się na części zawierające usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu każdego z wątków.
6.
W przypadku podręcznika do nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym jednym z wątków, o których mowa w ust. 5, jest wątek tematyczny 'Ojczysty Panteon i ojczyste spory'.
7.
Podręcznik do nauczania historii i geografii przeznaczony dla mniejszości narodowej lub etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danego przedmiotu, wykraczających poza zakres określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
8.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego:
1)
jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
a)
uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
b)
jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
c)
zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,
d)
ma logiczną konstrukcję;
2)
zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na edukację wczesnoszkolną lub nauczanie danego przedmiotu;
3)
zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;
4)
umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
5)
w przypadku podręcznika przeznaczonego dla szkoły ponadgimnazjalnej - określa zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony;
6)
zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;
7)
ma przejrzystą szatę graficzną;
8)
nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych.
9.
Podręcznik do nauczania historii i geografii uwzględnia ponadto zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów do spraw podręczników, działających na podstawie międzypaństwowych umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodowych UNESCO.
10.
Podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego jest ponadto przeznaczony do realizacji określonego w podstawie programowej kształcenia ogólnego poziomu zaawansowania znajomości języka obcego.
§ 7.
1.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie zawiera usystematyzowaną prezentację:
1)
treści nauczania w zakresie zawodu opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w formie efektów kształcenia właściwych dla tego zawodu: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie lub
2)
treści nauczania w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w formie efektów kształcenia właściwych dla tej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniono tę kwalifikację, oraz efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, lub
3)
treści nauczania w zakresie jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w formie efektów kształcenia właściwych dla tej części kwalifikacji.
2.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie spełnia warunki określone w § 6 ust. 8 pkt 1, 3 i 6-8, a ponadto:
1)
zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do:
a)
w przypadku podręcznika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego wskazanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
b)
w przypadku podręcznika, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - minimalnej liczby godzin stanowiącej iloraz liczby godzin kształcenia zawodowego przewidzianej dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji;
2)
umożliwia uczniom osiągnięcie efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1.
§ 8.
Podręcznik wspomagający edukację przeznaczony do kształcenia specjalnego, zwany dalej 'podręcznikiem pomocniczym', spełnia warunki określone w § 6 ust. 8 pkt 1-3 i 6-8, a ponadto jest przydatny do ćwiczenia określonych umiejętności.
§ 9.
1.
Podręczniki, o których mowa w § 6-8, mogą mieć formę elektroniczną i mogą być zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w Internecie.
2.
Podręcznik w formie elektronicznej zawiera:
1)
opis sposobu uruchomienia albo opis sposobu instalacji i uruchomienia;
2)
system pomocy zawierający opis użytkowania podręcznika;
3)
mechanizmy nawigacji i wyszukiwania, w tym w szczególności spis treści i skorowidz w postaci hiperłączy;
4)
opcję drukowania treści podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe.
§ 10.
1.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego - do jednego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 2-5, podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej, z zastrzeżeniem ust. 6, podręcznika przeznaczonego do kształcenia w zawodzie, z zastrzeżeniem #@#167; 11, oraz podręcznika pomocniczego jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1 i 3, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia specjalnego jedną opinię sporządza rzeczoznawca spełniający warunki, o których mowa w § 18 ust. 2, 4 i 5,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6-8.

2.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym jest uzyskanie pięciu pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
czterech opinii merytoryczno-dydaktycznych, po jednej z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia specjalnego co najmniej jedną opinię sporządza rzeczoznawca spełniający warunki, o których mowa w § 18 ust. 2 i 5,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

3.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do przedmiotu uzupełniającego przyroda na IV etapie edukacyjnym jest uzyskanie pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
po dwie opinie merytoryczno-dydaktyczne z zakresu każdego przedmiotu wchodzącego w skład przedmiotu uzupełniającego przyroda - w przypadku gdy podręcznik zawiera treści z zakresu wątków przedmiotowych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, lub po jednej opinii merytoryczno-dydaktycznej z zakresu każdego przedmiotu wchodzącego w skład przedmiotu uzupełniającego przyroda - w przypadku gdy podręcznik zawiera treści z zakresu wątków tematycznych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

4.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do przedmiotu historia i społeczeństwo na II etapie edukacyjnym jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, po jednej z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia specjalnego co najmniej jedną opinię sporządza rzeczoznawca spełniający warunki, o których mowa w § 18 ust. 2 i 5,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

5.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym jest uzyskanie pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
czterech opinii merytoryczno-dydaktycznych: dwóch z zakresu historii, jednej z zakresu wiedzy o społeczeństwie i jednej z zakresu wiedzy o kulturze, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

6.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika przeznaczonego do nauki języka obcego nowożytnego w edukacji wczesnoszkolnej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że opinie sporządzają rzeczoznawcy z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

7.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika przeznaczonego do bloku przedmiotowego jest uzyskanie pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców, o których mowa w § 18 ust. 1, w tym:
1)
po jednej opinii merytoryczno-dydaktycznej z zakresu każdego przedmiotu wchodzącego w skład bloku przedmiotowego, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
2)

jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika

- z uwzględnieniem warunków określonych w § 6.

8.
Warunek uzyskania opinii językowej nie dotyczy podręczników przeznaczonych do nauczania języków obcych, które nie zawierają tekstów w języku polskim.
9.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego tłumaczenia na język obcy podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej pozytywnej opinii, sporządzonej przez rzeczoznawcę, o którym mowa w § 18 ust. 1, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym przekładu i jego zgodności z wydaniem w języku polskim.
10.
W przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego oraz podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej, wydawanego w częściach, o których mowa w § 6 ust. 3, opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę koncepcji serii podręczników, o której mowa w § 12 ust. 4, w szczególności rozkładu i uwzględnienia treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika w ramach serii.
11.
W przypadku podręcznika w formie elektronicznej opinia merytoryczno-dydaktyczna zawiera ponadto ocenę spełniania przez podręcznik warunków określonych w § 9.
§ 11.
Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników dla zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z konwencją, o której mowa w § 5 ust. 4.
§ 12.
1.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego, a w przypadku podręcznika wydawanego w częściach, o których mowa w § 6 ust. 3 - każdą część podręcznika, podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie oraz podręcznik pomocniczy, zwane dalej 'podręcznikami', dopuszcza do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanych dalej 'wnioskodawcą'.
2.
Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika określa:
1)
etap edukacyjny, rodzaj zajęć edukacyjnych (w tym zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony), typ szkoły, nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, z uwzględnieniem nazwy lub nazw kwalifikacji, a w przypadku podręczników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 - także nazwy części kwalifikacji;
2)
autora (autorów) podręcznika, tytuł podręcznika, rok jego wydania;
3)
w przypadku podręczników przeznaczonych do nauczania języka obcego nowożytnego - poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zdefiniowanego przez Radę Europy3);
4)
w przypadku podręczników mających formę elektroniczną - opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznika.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki, a w przypadku podręcznika w formie elektronicznej - egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika zamieszczony na informatycznym nośniku danych, a także informację o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu - jeżeli podręcznik jest zamieszczony w Internecie;
2)
oświadczenie wnioskodawcy, że nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
3)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 26.
4.
W przypadku gdy wniosek dotyczy podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego lub podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej, wydawanego w częściach, o których mowa w § 6 ust. 3, do wniosku dołącza się również koncepcję serii podręczników do danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym albo do edukacji wczesnoszkolnej, zawierającą informację o planowanej liczbie części podręcznika w ramach serii wraz z rozkładem treści nauczania w pozostałych częściach podręcznika w ramach serii.
5.
Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego nowego wydania podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, zmienionego w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości, zawiera ponadto szczegółową informację o zakresie wprowadzonych zmian.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, nie może być złożony przed upływem 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, chyba że nastąpiły zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach.
§ 13.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wskazuje rzeczoznawców właściwych do sporządzenia opinii, o których mowa w § 10, oraz informuje o tym wnioskodawcę.
2.
W przypadku podręcznika w formie papierowej wnioskodawca przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki.
3.
W przypadku podręcznika w formie elektronicznej wnioskodawca przekazuje każdemu ze wskazanych rzeczoznawców przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zamieszczony na informatycznym nośniku danych, a jeżeli podręcznik jest zamieszczony w Internecie - informuje każdego ze wskazanych rzeczoznawców o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu. Wnioskodawca przekazuje ponadto każdemu ze wskazanych rzeczoznawców wydruk podręcznika, z wyłączeniem dynamicznych elementów multimedialnych, których wydrukowanie nie jest możliwe.
4.
W przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia ogólnego lub podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej, wydawanego w częściach, o których mowa w § 6 ust. 3, wnioskodawca przekazuje ponadto każdemu z rzeczoznawców wskazanych do sporządzenia opinii merytoryczno-dydaktycznej, koncepcję serii podręczników, o której mowa w § 12 ust. 4, a w przypadku gdy część lub części składające się na serię podręczników zostały już dopuszczone do użytku szkolnego - egzemplarze poszczególnych części podręczników.
5.
Rzeczoznawca sporządza opinię w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz opracowania podręcznika, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
§ 14.
1.
Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia warunki określone w § 6-9. Opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, z zastrzeżeniem § 15.
2.
W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o negatywnym zaopiniowaniu podręcznika, rzeczoznawca wskazuje warunki, określone w § 6-9, których podręcznik nie spełnia, oraz uzasadnia swoją opinię. W przypadku gdy opinia kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca wskazuje wszystkie konieczne do wprowadzenia poprawki.
3.
W przypadku gdy opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek, rzeczoznawca, po przedstawieniu mu poprawionego egzemplarza podręcznika, sporządza opinię końcową, stwierdzającą dokonanie wskazanych przez niego poprawek.
4.
W przypadku pozytywnej końcowej opinii merytoryczno-dydaktycznej poprawione fragmenty podręcznika podlegają ocenie pod względem poprawności językowej. Rzeczoznawca sporządza końcową opinię językową w tym zakresie na podstawie przedstawionego mu poprawionego pod względem merytoryczno-dydaktycznym egzemplarza podręcznika wraz z wykazem wprowadzonych poprawek.
5.
Rzeczoznawca sporządza opinię końcową w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz poprawionego opracowania podręcznika.
6.
Opinię o podręczniku, w tym opinię końcową, rzeczoznawca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz wnioskodawcy.
§ 15.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zwrócić się do rzeczoznawcy właściwego ze względu na rodzaj podręcznika, o którym mowa w § 18 ust. 1, 3 i 5, o sporządzenie dodatkowej opinii, w szczególności gdy w stosunku do podręcznika wydano:
1)
opinie dotyczące tego samego zakresu zakończone różniącymi się stwierdzeniami;
2)
negatywną opinię - w przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego jest uzyskanie jednej opinii w danym zakresie.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje rzeczoznawcy opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
3.
Dodatkowa opinia rzeczoznawcy kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika. Dodatkową opinię rzeczoznawca sporządza w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymał podręcznik.
§ 16.
1.
Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:
1)
jest autorem lub współautorem podręcznika, który jest przeznaczony dla tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;
2)
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym wnioskodawcy;
3)
pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2.
Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 1.
§ 17.
Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę:
1)
rodzaj opiniowanego podręcznika;
2)
etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik;
3)
rodzaj i zakres opinii;
4)
objętość opiniowanego podręcznika.
§ 18.
1.
Opinie dotyczące podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego i podręczników pomocniczych sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników pomocniczych.
2.
Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 1, mogą być wpisane osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 5, doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej, kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rekomendację stowarzyszenia naukowego, instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.
Opinie dotyczące podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach.
4.
Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 3, mogą być wpisane osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 5, doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie, kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z zastrzeżeniem ust. 6.
5.
Rzeczoznawca do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej.
6.
Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba, która:
1)
była ukarana karą dyscyplinarną;
2)
była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe.
7.
Listy rzeczoznawców są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 19.
1.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę rzeczoznawców składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o wpis na odpowiednią listę rzeczoznawców.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
2)
rekomendację, o której mowa w § 18 ust. 2 i 4;
3)
informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie oraz kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 i 4;
4)
oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był ukarany karą dyscyplinarną;
5)
oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 20.
1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:
1)
na wniosek rzeczoznawcy;
2)
w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną albo skazania rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:
1)
rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;
2)
rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na sporządzenie opinii;
3)
opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.
§ 21.
1.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazu:
1)
podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego;
2)
podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach;
3)
podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
4)
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
5)
podręczników pomocniczych przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
2.
Dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego sporządza się odrębne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5.
3.
Dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach sporządza się odrębny wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
Wykazy są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 22.
Wydawca podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego zamieszcza w podręczniku adnotację o dopuszczeniu podręcznika do użytku szkolnego. Adnotacja zawiera informację o roku dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, imiona i nazwiska rzeczoznawców, którzy wydali pozytywne opinie o podręczniku, etap edukacyjny, typ szkoły oraz rodzaj zajęć edukacyjnych (w tym zakres kształcenia podstawowy lub rozszerzony), nazwę zawodu lub zawodów, dla których podręcznik jest przeznaczony, z uwzględnieniem nazwy lub nazw kwalifikacji, a w przypadku:
1)
podręczników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 - także nazwy części kwalifikacji;
2)
podręczników przeznaczonych do nauczania języka obcego nowożytnego - także poziom zaawansowania w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
§ 23.
Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz kolejnych niezmienionych wydań, z zastrzeżeniem § 24.
§ 24.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach powinny być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp techniczno-technologiczny.
§ 25.
1.
Wnioskodawca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania jeden egzemplarz podręcznika niezwłocznie po jego wydaniu.
2.
Podmiot posiadający tytuł prawny do podręcznika informuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wyczerpaniu nakładu podręcznika, w przypadku gdy nie przewiduje się wznowienia wydania.
§ 26.
1.
Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego wnosi opłatę w wysokości 4 800 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku:
1)
podręcznika przeznaczonego do nauczania języka obcego, niezawierającego tekstów w języku polskim - wysokość opłaty wynosi 3 600 zł;
2)
podręcznika stanowiącego tłumaczenie na język obcy podręcznika wpisanego do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego - wysokość opłaty wynosi 1 600 zł;
3)
nowego wydania podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego, zmienionego w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości - wysokość opłaty wynosi 3 000 zł;
4)
formy elektronicznej podręcznika, który uprzednio został dopuszczony do użytku szkolnego w formie papierowej - wysokość opłaty wynosi 3 000 zł.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 27.
W szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu.
§ 28.
W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego mogą być stosowane programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 29.
W szkołach mogą być stosowane programy nauczania ogólnego dopuszczone do użytku w danej szkole na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 30.
1.
Począwszy od roku szkolnego 2012/2013, programy nauczania dla zawodów, o których mowa w § 5, stosuje się w klasach pierwszych zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, techników dla młodzieży oraz szkół policealnych.
2.
W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, oraz w zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych, technikach dla dorosłych oraz technikach uzupełniających, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się programy nauczania dla zawodów uwzględniające dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, dopuszczone do użytku w danej szkole na podstawie dotychczasowych przepisów.
3.
Programy nauczania dla zawodów, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczane do użytku w danej szkole do roku szkolnego 2014/2015 włącznie, na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 31.
1.
W liceach profilowanych, do czasu zakończenia kształcenia w tych liceach, stosuje się programy nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego dopuszczone do użytku w danym liceum na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Programy nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego mogą być dopuszczane do użytku w danym liceum do roku szkolnego 2013/2014 włącznie, na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 32.
1.
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi do odpowiednich wykazów, o których mowa w § 21.
2.
Wykaz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, o którym mowa w § 21 ust. 3, stosuje się do roku szkolnego 2014/2015 włącznie.
§ 33.
Do wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 34.
1.
Wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników uwzględniających dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
2.
W przypadku podręczników, o których mowa w ust. 1, wydawanych w częściach, o których mowa w § 6 ust. 3, wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego co najmniej jednej części podręcznika należy złożyć w terminie, o którym mowa w ust. 1.
§ 35.
Do roku szkolnego 2014/2015 włącznie w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży, technikach dla młodzieży i szkołach policealnych, w klasach, w których stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, mogą być stosowane podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach wpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach uwzględniających dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach, o którym mowa w § 21 ust. 3.
§ 36.
W liceach profilowanych, do czasu zakończenia kształcenia w tych liceach:
1)
stosuje się podręczniki przeznaczone do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego dopuszczone do użytku szkolnego i wpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego na podstawie dotychczasowych przepisów;
2)
mogą być stosowane podręczniki przeznaczone do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego niewpisane do wykazu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w wykazie brak jest podręczników do kształcenia w danym profilu kształcenia ogólnozawodowego.
§ 37.
1.
Rzeczoznawcy wpisani na listy rzeczoznawców na podstawie dotychczasowych przepisów podlegają z urzędu wpisowi na odpowiednie listy, o których mowa w § 18 ust. 1 i 3, z wyjątkiem rzeczoznawców w zakresie podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.
2.
Do wniosków o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 38.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).
§ 39.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 i § 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel