Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1281)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.12..334
2014-04-01 Dz.U.14..378 § 1
2014-09-01 Dz.U.14..378 § 1
2015-03-20 Dz.U.15..377 § 1
tekst jednolity Dz.U.15..1281
2016-10-29 Dz.U.16..1691 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego 
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:
1)
egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:
a)
  1. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a uchylona z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
(uchylony)
b)
egzaminu w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”,
c)
egzaminu maturalnego,
d)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,
e)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
2)
nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§ 2.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3) ), zwana dalej „stawką”.
§ 3.
1.
  1. § 3 ust. 1 zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz § 3a i 4.
2.
  1. § 3 ust. 2 zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku zadań z:
1)
części pierwszej - humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2)
części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 3a,
3)
części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
4)
części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
-
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
3.
Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Egzaminatorowi przeprowadzającemu etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 4,741% stawki.
5.
Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.
6.
Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 4 i 5, należy rozumieć odpowiednio etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzane w danym dniu o danej godzinie dla zdających egzamin w danej sali egzaminacyjnej.
7.
Egzaminatorowi sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.
§ 3a.
1.
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.
2.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z zakresu matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 lit. b.
3.
Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.
4.
Egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 lit. b, w przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.
§ 4.
1.
Egzaminatorowi będącemu:
1)
  1. § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
2)
przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
3)
przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe,
4)
przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
2.
Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu egzaminatorowi wchodzącemu w skład tego zespołu.
§ 5.
Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. Nr 94, poz. 773).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480)
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
Załącznik 1 Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  1. Załącznik zmieniony z dniem 29 października 2016 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U.2016.1691)
Załącznik 2 Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Załącznik 3 Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel