Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2328)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..2328
2020-09-25 Dz.U.20..1642 § 1
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz.U. z dnia 28 listopada 2019 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów mających na celu rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów, zwanych dalej "konkursami", dla uczniów:
1)
publicznych szkół artystycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485),
2)
publicznych placówek artystycznych, o których mowa w art. 124 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
-
zwanych dalej "szkołami artystycznymi".
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
finaliście konkursu - należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie lub w zespole uczniów, został zakwalifikowany do najwyższego etapu tego konkursu;
2)
laureacie konkursu - należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie lub w zespole uczniów, został finalistą tego konkursu i uzyskał nagrodę główną lub pierwsze, drugie lub trzecie miejsce;
3)
jednostce - należy przez to rozumieć:
a)
publiczną szkołę artystyczną,
b)
publiczną uczelnię artystyczną,
c)
państwową instytucję kultury,
d)
fundację w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491),
e)
stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
-
prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną w zakresie odpowiadającym rodzajowi konkursu.
§ 3.
1.
Konkursy są organizowane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
2.
Konkursy mogą być organizowane jako jednoetapowe lub wieloetapowe i mogą mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy.
3.
Konkursy mogą być podzielone na kategorie lub grupy, w szczególności ze względu na wiek i liczbę uczestników.
§ 4.
Konkurs może być organizowany jako:
1)
interdyscyplinarny - obejmujący elementy treści podstaw programowych różnych zajęć edukacyjnych artystycznych;
2)
przedmiotowy - obejmujący i poszerzający treści podstawy programowej jednych zajęć edukacyjnych artystycznych.
§ 5.
Organizatorem konkursu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem", albo specjalistyczna jednostka nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, zwana dalej "Centrum".
§ 6.
1.
W terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony konkurs, jednostka może złożyć wniosek do organizatora konkursu dotyczący propozycji przeprowadzenia konkursu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednostka dołącza projekt regulaminu zawierający dane, o których mowa w § 11 ust. 1.
§ 7.
1.
Do dnia 15 września wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów organizator konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może zostać zaktualizowany w ciągu danego roku szkolnego.
§ 8.
1.
Organizator konkursu może zlecić jednostce realizację czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.
2.
(uchylony)
§ 9.
1.
Organizator konkursu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkursową i opracowuje regulamin konkursu.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, jednostka opracowuje regulamin konkursu, który zatwierdza organizator konkursu.
3.
Organizator konkursu, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, także jednostka, podaje regulamin konkursu do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
§ 10.
1.
W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych spośród nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich uczelni artystycznych i osób posiadających znaczący dorobek artystyczny z zakresu odpowiadającego rodzajowi konkursu.
2.
Organizator konkursu wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej spośród członków komisji konkursowej.
3.
Członkiem i przewodniczącym komisji konkursowej nie może być osoba:
1)
której uczniowie biorą udział w konkursie;
2)
spokrewniona z uczniem biorącym udział w konkursie.
4.
Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny merytorycznej uczestników konkursu i wyłonienia finalistów oraz laureatów konkursu.
§ 11.
1.
Regulamin konkursu określa:
1)
nazwę konkursu;
2)
wskazanie organizatora konkursu;
3)
zasięg obszarowy konkursu;
4)
datę i miejsce przeprowadzenia konkursu;
5)
jednostkę realizującą czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu - w przypadku, o którym mowa w § 8;
6)
tryb zgłaszania uczestników do konkursu;
7)
podział na etapy, kategorie lub grupy, jeżeli jest przewidziany;
8)
program merytoryczny konkursu zawierający zakres tematyczny lub wymagany repertuar;
9)
kryteria kwalifikowania uczestników, a w przypadku konkursów wieloetapowych, także kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów konkursu i wyłaniania jego finalistów;
10)
(uchylony)
11)
tryb pracy komisji konkursowej na poszczególnych etapach konkursu;
12)
sposób oceniania uczestników konkursu wraz ze skalą punktacji;
13)
warunki uzyskiwania tytułów laureata konkursu i finalisty konkursu;
14)
uprawnienia finalisty lub laureata konkursu, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.
1a.
Program merytoryczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, może zawierać także wskazanie materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu.
2.
Zgłoszenie do konkursu zawiera:
1)
imię i nazwisko uczestnika;
2)
wiek uczestnika;
3)
nazwę i adres szkoły artystycznej, do której uczestnik uczęszcza;
4)
klasę, do której uczestnik uczęszcza, a w przypadku ucznia policealnej szkoły muzycznej lub policealnej szkoły plastycznej - semestr, na który uczestnik uczęszcza;
5)
imię i nazwisko nauczyciela uczącego uczestnika konkursu w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych będących przedmiotem konkursu;
6)
imię i nazwisko nauczyciela biorącego wraz z uczestnikiem konkursu udział w wykonaniu programu artystycznego - w przypadku udziału takiego nauczyciela;
7)
program artystyczny przygotowany przez uczestnika - jeżeli regulamin konkursu przewiduje przygotowanie takiego programu.
3.
W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest zespół uczniów, w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie podaje się wieku uczestników.
4.
W przypadku konkursu organizowanego jako interdyscyplinarny w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, podaje się imiona i nazwiska nauczycieli wszystkich zajęć edukacyjnych artystycznych uczących uczestnika konkursu będących przedmiotem konkursu.
§ 12.
1.
Przewodniczący komisji konkursowej z przeprowadzonego konkursu sporządza sprawozdanie.
2.
Sprawozdanie zawiera:
1)
ocenę merytoryczną konkursu;
2)
zbiorczą kartę punktacyjną uczestników konkursu lub listę uczestników wraz z uzyskanymi wynikami, ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia lub zespół uczniów;
3)
listę laureatów i finalistów konkursu ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia lub zespół uczniów.
3.
Sprawozdanie podpisuje przewodniczący i członkowie komisji konkursowej.
4.
Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje sprawozdanie organizatorowi konkursu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
§ 13.
1.
Laureat lub finalista konkursu otrzymuje dyplom od organizatora.
2.
Dyplom zawiera:
1)
oznaczenie organizatora konkursu;
2)
nazwę, datę i miejsce przeprowadzenia konkursu;
3)
imię i nazwisko laureata lub finalisty konkursu;
4)
nazwę szkoły, do której laureat lub finalista uczęszcza;
5)
uzyskaną lokatę;
6)
imię i nazwisko nauczyciela lub nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, uczących ucznia lub uczniów - w przypadku zespołu uczniów, w zakresie programu merytorycznego konkursu.
3.
Dyplom może zawierać liczbę punktów uzyskaną przez laureata lub finalistę konkursu.
4.
Dyplom podpisuje:
1)
organizator konkursu lub osoba przez niego upoważniona;
2)
przewodniczący i członkowie komisji konkursowej.
§ 14.
Do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 15.
W roku szkolnym 2019/2020 jednostka, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, może złożyć wniosek do organizatora konkursu dotyczący propozycji przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 16.
W roku szkolnym 2019/2020 organizator konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz przeprowadzanych w tym roku szkolnym konkursów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel