Odpis na ZFŚS w szkołach i przedszkolach w 2020 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Odpis na ZFŚS w szkołach i przedszkolach w 2020 r.

Zwiększenie odpisów na ZFŚS zarówno dla nauczycieli i jak i pracowników niepedagogicznych wprowadziła ustawa okołobudżetowa. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe za rok szkolny 2019/2020.

Odpis na ZFŚŚ nauczycieli  

Zasada: Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W roku 2020: Do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli  w roku 2020 r. stosuje się kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r. tj. 2.752,92 zł (art. 4 ustawy z 13 lutego 2020 r. dalej jako: ustawa okołobudżetowa).

W 2020 r. odpis na ZFŚS nauczycieli wynosi (2.752,92 zł x 110%) 3.028,21 zł.

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli

Dla nauczycieli będących:

 • emerytami,
 •  rencistami
   lub
 • nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Odpis na emerytowanych nauczycieli wynosi 5% pobieranych świadczeń w skali roku.

Odpis podstawowy na ZFŚS pracowników niepedagogicznych

Zasada: Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

W 2020 r.:  Odpis podstawowy na ZFŚŚ w 2020 r. oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. tj. 4.134,02 zł. (art. 46 ustawy okołobudżetowej).

Odpis podstawowy na ZFŚS w 2020 r. wynosi 1.550,26 zł.

Zwiększenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.

Nie zawsze na pracownika niepedagogicznego nalicza się odpis podstawowy. Ustawa o ZFŚS przewiduje bowiem zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne zwiększenia odpisów.  Prezentuje to poniższa tabela.

Odpis na ZFŚS 2020 r.

 

Naliczenie odpisu

Wysokość odpisu lub zwiększenia

Odpis podstawowy

37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (dalej jako: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

1.550,26 zł

Pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

2.067,01 zł

Pracownik młodociany

 1.  pierwszy rok nauki – 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
 2. drugi rok nauki – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 3. trzeci rok nauki - 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
 
 1. pierwszy rok nauki – 206,70 zł
 2.  drugi rok nauki – 248,04 zł
 3. trzeci rok nauki  - 289,38 zł

Fakultatywne zwiększenie Funduszu ZFŚS na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

 

 Zwiększenie odpisu o 258,38 zł

Fakultatywne zwiększenie Funduszu  na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do ZFŚS

Wysokość Funduszu można zwiększyć  o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Zwiększenie Funduszu o 258,38 zł

Świadczenie urlopowe nauczycieli 2019/2020

Do końca sierpniu każdego roku nauczyciele otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalone proporcjonalnie  do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2019/2020 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.550,26 zł.


Skorzystaj z certyfikowanego szkolenia

Gospodarowanie środkami ZFŚS to duża odpowiedzialność, dlatego skorzystaj z certyfikowanego e-kursu „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie na 2020 rok” i zyskaj pewność, że m.in.:

 • przyznajesz świadczenia z ZFŚS zgodnie z prawem;
 • regulamin ZFŚS w Twojej placówce jest prawidłowy;
 • właściwie stosujesz RODO w ZFŚS.

Zapisz się już dziś na e-kurs „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie na 2020 rok”>>

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel