Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2138)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..671
2019-03-20 Dz.U.19..413 § 1
2019-09-01 Dz.U.19..413 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..2138
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
(Dz.U. z dnia 29 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
2)
warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.
§ 2.
1.
Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej.
2.
W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.
3.
W oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
§ 3.
1.
Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, prowadzące kształcenie w formie dziennej.
2.
Szkoła, w której są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej dwóch oddziałach sportowych, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, jest szkołą sportową.
3.
Szkoła, w której są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej jednym oddziale mistrzostwa sportowego, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, jest szkołą mistrzostwa sportowego. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
4.
W szkole sportowej mogą być tworzone oddziały mistrzostwa sportowego. Do przyjmowania kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego utworzonego w szkole sportowej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie dotyczącym przyjmowania kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego utworzonego w szkole ogólnodostępnej.
§ 4.
Uczniowie uczęszczający do oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.
§ 5.
1.
Warunkiem utworzenia oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego.
2.
Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej między organem prowadzącym szkołę a danym podmiotem.
§ 6.
1.
W oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
2.
Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy, a w przypadku szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych - polski związek sportowy działający w sporcie osób niepełnosprawnych lub ogólnopolskie stowarzyszenie działające w sporcie osób niepełnosprawnych, zwani dalej „polskim związkiem sportowym”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.
3.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza program szkolenia lub wskazuje elementy tego programu, które wymagają poprawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania programu szkolenia.
4.
W przypadku wskazania przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej elementów programu szkolenia, które wymagają poprawy, polski związek sportowy przekazuje poprawiony program szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania programu szkolenia wymagającego poprawy. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza poprawiony program szkolenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego programu.
5.
Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
6.
W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.
§ 7.
1.
Oddziały mistrzostwa sportowego oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.
2.
Oddziały sportowe oraz szkoły sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub uczelniami, o których mowa w ust. 1.
3.
Współpraca, o której mowa w ust. 1 i 2, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.
4.
Warunki współpracy, o której mowa w ust. 1 i 2, określa umowa zawarta między organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem lub uczelnią, o których mowa w ust. 1.
§ 8.
W oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:
1)
ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;
2)
specjalistyczny.
§ 9.
1.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:
1)
w oddziałach sportowych i szkołach sportowych – co najmniej 10 godzin;
2)
w oddziałach mistrzostwa sportowego i szkołach mistrzostwa sportowego – co najmniej 16 godzin
2.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach i szkołach, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.
3.
W ramach ustalonego zgodnie z ust. 2 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 10.
1.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe.
2.
Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym i szkole sportowej wynosi 10. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza.
3.
Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale mistrzostwa sportowego i szkole mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
§ 11.
W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
§ 12.
W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.
§ 13.
Zadaniem oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:
1)
opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
2)
dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;
3)
umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4)
organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 14.
Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadpodstawowej szkoły mistrzostwa sportowego oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej może być prowadzony w szkole kurs instruktorski w uprawianym przez nich sporcie.
§ 15.
Uczniom oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania zapewnia się w okresie pobierania nauki zakwaterowanie w internacie lub bursie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.
§ 16.
Szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
§ 17.
W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w szkołach podstawowych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach podstawowych mistrzostwa sportowego może rozpocząć się od klasy VII.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
Załącznik Program szkolenia w sporcie
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel