MEN: Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mogą brać udział w zajęciach klasowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 grudnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Dzieci, które z uwagi na stan zdrowia realizują nauczanie indywidualne mogą uczestniczyć w życiu szkoły, zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych, jak również w innych zajęciach w tym także zajęciach edukacyjnych, jeżeli to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dzieci, które z uwagi na stan zdrowia realizują nauczanie indywidualne mogą uczestniczyć w życiu szkoły, zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych, jak również w innych zajęciach w tym także zajęciach edukacyjnych, jeżeli to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Poradnia musi wpisać do orzeczenia, że dziecko może brać udział w zajęciach w szkole

§ 10 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko objęte nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego.  Tym samym dopuszcza udział dzieci również w zajęciach literalnie nie wymienionych w rozporządzeniu np. zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, pozaszkolnych itp.

Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych.
Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).
Udział w zajęciach z klasą - poza godzinami nauczania indywidualnego

Udział tych dzieci w ww. zajęciach (organizowanych na podstawie § 10 ww. rozporządzenia) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania, wskazanym w § 8 (dla przedszkolaków) i § 9 (dla uczniów szkół) ww. rozporządzenia. Zajęcia te prowadzone są bowiem przez wyznaczonych nauczycieli wyłącznie w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

Wnioski dla Twojej szkoły

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym może uczestniczyć w zajęciach z klasą (poza zajęciami prowadzonymi indywidualnie), jeśli w orzeczeniu wskazano taką możliwość. Kwestia, jakie to mogą być zajęcia powinna zostać określona przez zespół orzekający w orzeczeniu, ponieważ, zgodnie z § 3 ust.1 ww. rozporządzenia, indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. Zatem dyrektor powinien kierować się wskazaniami tam zawartymi. Jeśli w orzeczeniu nie wskazano, w jakich zajęciach uczeń może uczestniczyć, to należy poprosić rodziców (opiekunów) ucznia, by dostarczyli orzeczenie, z którego jasno wynika w jakich zajęciach z klasą (za zgodą lekarza) uczeń może brać udział. Dyrektor musi mieć bowiem podstawę do stwierdzenia, że udział ucznia w wybranych zajęciach edukacyjnych wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.Dokumentem potwierdzającym taką możliwość jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, wydawane na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Źródło:

Marzenna Czarnocka
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel