Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

11 nowości w przepisach dotyczących placówek publicznych – sprawdź, co proponuje MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
11 nowości w przepisach dotyczących placówek publicznych – sprawdź, co proponuje MEN

W projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania placówek publicznych MEN nie przewiduje kluczowych zmian. Pewne nowości mogą jednak wpłynąć na sposób funkcjonowania tych placówek.

Zakres stosowania nowego rozporządzenia

MEN opublikował nowe rozporządzenie regulujące zasady działania:

 • publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodków wychowawczych,
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nowy akt prawny, który planowo ma wejść w życie 1 września 2017 r., w przeważającej mierze powtarza dotychczasowe unormowania. Zaproponowane zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo oświatowe oraz postulatów środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niektóre zmiany mają również charakter porządkujący.

Proponowane zmiany

W projekcie przewidziano następujące nowości:

1) brak szczegółowego wskazania, dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (wskazanie to zawarto w ustawie Prawo oświatowe),

2) uwzględnienie nowych typów szkół,

3) wskazanie, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pełniącym funkcję krajowego mechanizmu prewencji,

4) rezygnacja ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie (regulacja ta była zbędna, gdyż orzeczenie jest warunkiem niezbędnym przyjęcia do ośrodka),

5) zapewnienie możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (w sytuacji, kiedy nie mogą one uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie),

6) zapewnienie możliwości pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym nie tylko dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ale także zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

7) rozszerzenie zakresu zadań zapewnianych przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy  i specjalny ośrodek wychowawczy (kwestie monitorowania bezpieczeństwa wychowanków),

8) zatrudnianie psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków (regulacja ta obowiązywała wcześniej w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym) – przepis ten ma wejść w życie wyjątkowo 1 września 2018 r.,

9) doprecyzowanie przepisu regulującego współpracę specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,

10)  dostosowanie funkcjonowania placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do przepisów nowego ustroju szkolnego,

11)  doprecyzowanie sposobu sprawowania opieki w porze nocnej w ww. placówkach.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (projekt z 12 kwietnia 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel